Örgütsel İmaj Algısı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama


Ataman S., Gümüş A., Ataman F.

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.0, no.7, pp.297-318, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 7
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.297-318
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Örgütsel imaj, örgüt personellerinin ya da örgüte üye olmayan diğer insanların örgütü nasıl algıladıkları ve örgüt hakkında ne düşündüklerine yönelik inanç ve tutumlar olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bir yapı olarak ele alınan üniversitelerin örgütsel imajını belirleyen bir çok farklı kriter mevcuttur. Üniversite öğrencilerinin kendi üniversitelerine yönelik algıladıkları örgütsel imaj algı düzeylerinin yüksekliği, üniversitenin yeni adaylar tarafından tercih edilebilirlik oranını da etkilemektedir. Bu araştırmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı lisans ve önlisans programlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin üniversitelerine dair örgütsel imaj algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yedi alt boyuttan oluşan üniversite imaj algısının belirlenmesi amacıyla, 2018-2019 Bahar döneminde eğitim öğretime devam eden ve tabakalama yöntemi ile belirlenen 1545 lisans ve önlisans öğrencisine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS20 programı ile analiz edilmiş olup veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların akademik birim, sınıf, cinsiyet ve ikamet değişkenleri ile Örgütsel İmaj algıları arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Katılımcıların Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yönelik genel örgütsel imaj algılarının “Orta Düzey”de olduğu ve her bir alt boyuta dair imaj algılarının da farklılık gösterdiği belirlenmiştir.