A GROUP OF RING IN BATMAN MUSEUM


Creative Commons License

Çalış E.

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, vol.1, pp.42-44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Dubrovnik
  • Country: Croatia
  • Page Numbers: pp.42-44

Abstract

The geography of Turkey, where civilization was born

and developed, has the legacy of many cultures that have ruled

over its lands. The transfer of this heritage to future generations

is of great importance in terms of Turkish history and art.

Cultures that belong to nations find themselves in art. Therefore,

apart from being the future route of the nations, the works of an

are also proof of these nations existence. In this context, a set of

rings which is in Batman Museum will be examined and their

artistic value will be tried to be brought out to light. Jewelry

creates a delicate branch of craft that develops in different

climates and periods. It is seen that particularly in t h : histórica;

process, jewelry was used widely in primitive communities It is

thought that this situation originated from symbolic meanings,

which are mostly attributed to them in the early periods. In the

first stages, jewelry as well as rings, which constitute an

important part of jewelry, were used for purposes such as charm,

magic, luck and protection against evil eye, but later it was alsc

used for purposes such as status, wealth statement, gift, looking

beautiful, and symbolic message. It has been understood from

the researches that the use of jewelry in the Anatolian geography

started from the hunting and gathering period end extended to

the Neolithic life style. Nowadays this tradition is still being

practices by Anatolian people.

The rings at stake in this article are selected from the artefacts

that have been acquired by Batman Museum through purchase.

The artefacts are introduced at all points by being analyzed in

terms of form, decoration components, and material used in

production. It is thought that this work will be a source for other

traditional arts and various scientific researches in the contcxt of

both literature and foundation. In addition, it is our greatest

desire that it contributes to Batman's cultural accumulation.

Medeniyetin doğup büyüdüğü Türkiye coğrafyası, toprakları

üzerinde hüküm sürmüş çok sayıda kültürlerin mirasına da

sahiptir, lîıı mirasın gelecek nesillere aktarılması, Türk tarihi ve sanatı açısından biiyük önem arz eder. Uluslara ait kiillür. sanal

eserinde bulur kendini. Dolayısıyla sanat eserleri ulusların

gelecekteki rotası olmasının yanı sıra. varlığının da kanıtıdır. Bıı

bağlamda bildiride, Batman Vliizesi'nde bıılıınan bir grup yiiziik

incelenerek, sanatsal değerleri gün ışığına çıkarılmaya

çalışılmıştır.

Takılar, farklı iklim ve dönemlerde gelişen el sanatlarının narin

bir kolunu oluşturmaktadır. Özellikle tarih sürecinde takıların,

daha çok ilkel topluluklarda yaygın olarak kullanıldığı

görülmektedir. Bu durum, ilk dönemlerde takılara daha çok

yüklenen sembolik anlamlardan kaynaklı olduğu

düşünülmektedir. İlk evrelerde takılar ve önemli bir grubunu

oluşturan yüzükler tılsım, sihir, biiyii. uğur ve nazara karşı

koruma gibi amaçlarla kullanılırken, daha sonraları statü,

zenginlik belirtileri, hediye, güzel görünme ve simgesel mesaj

gibi amaçlarla da kullanılmıştır. Anadolu coğrafyasında takı

kullanımı,, avcılık ve toplayıcılık döneminden Neolitik Çağ

yaşam biçimine kadar gittiği araştırmalardan anlaşılmıştır.

Günümüzde de bu gelenek, Anadolu insanı tarafından devam

ettirildiği görülmektedir.Bu makalede ele alınan yüzükler.

Batman Miizesi'ne satın alma yoluyla kazandırılmış eserlerden

seçilmiştir. Eserler, yapımında kullanılan malzeme ile form ve

bezeme unsurları açısından değerlendirilmeye alınarak, her

yönüyle tanıtılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışmanın diğer geleneksel sanatlara ve çeşitli bilimsel

araştırmalara gerek literatür, gerekse de altyapı olarak kaynaklık

edeceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra. Batman'ın kültür

birikimine bir katkı sağlaması da en biiyük arzumuzdur.