Mardin ve Katar Arap Halk Hikayelerinin Teknik Yapısı Karşılaştırmalı Bir Çalışma


Timurtaş A.

VI. Uluslararası Katar ve Körfez Ülkelerinde Edebi Söylem Sempozyumu, Doha, Qatar, 26 Nisan - 27 Mayıs 2017, ss.18

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Doha
  • Basıldığı Ülke: Qatar
  • Sayfa Sayıları: ss.18

Özet

ÖZET

Hikâyenin genel yapısını oluşturan unsurlar muhatap için önem arz eder. Bunun için aktaranın hikâyeyi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayırdığını görürüz. Bu unsurların her birine ait bilinen kalıpları vardır. Bu kalıplar aktarandan aktarana ve yerden yere değişir. Mardin ve çevresi Arapça sözlü edebiyat açısından verimli ve bakir bir alandır. Aynı zamanda Arap Körfezinin kalbinde yer alan Katar da zengin bir halk edebiyatına sahiptir. Hikâyenin ilgili unsurları açısından iki bölgenin halk hikâyelerini karşılaştırmak, aralarındaki ortak ve farklı yönleri ortaya çıkarmak bakımından önemlidir.

 Halk hikâyesinde giriş kısmı başta çocuklar olmak üzere dinleyiciyi etkileme yönüyle büyük bir öneme sahiptir. Bu hikâyelere ait, atalardan kalan kalıplaşmış girişler vardır. Olay ise hikâyenin omurgasıdır. Hiçbir zaman göz ardı edilemez. Aksi takdirde hikâye olmaktan çıkar. Aynı zamanda hikâyenin sonuç kısmı da girişinden daha az öneme sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: Halk Hikâyesi, Katar, Mardin, Giriş, Gelişme, Sonuç.

The structure of the story is of great importance for the audience. Therefore, the narrator divides it in the form of introduction, development and conclusion. Every section has its own prevailing techniques. These techniques vary from region to region. In terms of folk literature, Mardin is a rich and fertile region. At the same time, located in the middle of the Arabian Gulf, Qatar is a rich region with all kinds of folk literature. It is important to make comparison between introduction, development and conclusion parts of the two region’s folk tales in terms of similarity and difference.

The introduction part of the folk tale has a great importance in terms of the audience and has a great role in impressing the listeners. The introduction generally is made up of some words that traditionally became prevalent. In the development part the event is the backbone of the tale and the theme of the tale is treated in this part. The conclusion part is not less important than the introduction part in terms of beauty an aesthetics.

            Key Words:   Folk Tale, Qatar, Mardin, Introduction, Development, Conclusion.