REPAIR OF MANDIBULAR MOLAR TOOTH WITH FURCATION PERFORATION WITH MTA AND RETREATMENT


Creative Commons License

Gündüz H.

15. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.183-184

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183-184
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this case report is to present the retreatment, repair and follow-up of the perforation area with MTA

of the right mandibular first molar tooth with fiber post perforation in the furcation region.

Case: A 35-year-old female patient applied with the complaint of pain in the lower right region during chewing. In

the anamnesis taken from the patient, it was learned that root canal treatment was applied to the right mandibular first

molar 1 year ago and the pain did not decrease after the treatment. On clinical examination, sensitivity on percussion

and palpation and a wide composite restoration were observed in the right mandibular first molar. Cone-beam computed

tomography (CBCT) was taken to detect the perforation in the furcation region in the radiographic examination. In

the CBCT examination, it was determined that the fiber post placed in the distal root canal in the axial section caused

perforation in the furcation region, furcation in the sagittal section, and the presence of a lesion in the periapical region.

In the first session, the composite filling and fiber post was removed using ultrasonic tips. After the bleeding in the

furcation area was controlled and the area was disinfected with chlorhexidine, the perforation area was closed with MTA.

Moist cotton was placed on the MTA and the temporary filling of the cavity was restored. In the second session, resinmodified

glass ionomer cement was applied on MTA. In the same session, the root canal filling was removed and calcium

hydroxide was placed in the root canals. In the third session, calcium hydroxide was removed from the root canals and

the root canals were filled with resin-based root canal sealer and gutta percha using the lateral condensation technique.

The tooth with excessive material loss was restored with endocrown using the CAD/CAM system.

Results: In the 1-year follow-up, it was determined that the tooth was asymptomatic and the lesion in the furcation and

periapical region healed in the radiographic examination.

Conclusion: Even in teeth with poor prognosis with advanced material loss, furcation perforation, furcation and

periapical lesions, it is possible to achieve success after repair of perforation with biomaterials and treatment with indirect

restorations.

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, furkasyon bölgesinde fiber post perforasyonu bulunan sağ mandibular birinci molar

dişin kök kanal tedavisinin yenilenmesini, perforasyon alanının MTA ile tamirini ve takibini sunmaktır.

Olgu: 35 yaşında kadın hasta sağ alt bölgesinde çiğneme sırasında oluşan ağrı şikayetiyle başvurmuştur. Hastadan

alınan anamnezde 1 yıl önce sağ alt birinci büyük azı dişine kök kanal tedavisi uygulandığı ve tedaviden sonra ağrılarının

azalmadığı öğrenilmiştir. Klinik muayenede sağ alt birinci molar dişte perküsyonda ve palpasyonda hassasiyet ve geniş bir

kompozit restorasyon gözlenmiştir. Radyografik incelemede furkasyon bölgesindeki perforasyonun tespit edilebilmesi için

konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) alınmıştır. KIBT incelemesinde aksiyal kesitte distal kök kanalına yerleştirilen

fiber postun furkasyon bölgesinde perforasyona neden olduğu, sagittal kesitte furkasyon ve periapikal bölgede lezyon

varlığı tespit edilmiştir. İlk seans kompozit dolgu ve fiber post ultrasonik uçlar yardımıyla uzaklaştırılmıştır. Furkasyon

bölgesindeki kanama kontrol altına alındıktan ve bölge klorheksidin ile dezenfekte edildikten sonra perforasyon alanı

MTA ile kapatılmıştır. MTA üzerine nemli pamuk bırakılmış ve kavite geçici dolgu ile restore edilmiştir. İkinci seansta

MTA üzerine rezin modifiye cam iyonomer siman uygulanmıştır. Aynı seans kök kanal dolgusu uzaklaştırılmış ve kök

kanallarına kalsiyum hidroksit yerleştirilmiştir. Üçüncü seansta kalsiyum hidroksit kök kanallarından uzaklaştırılmış ve

kök kanalları rezin içerikli kök kanal patı ve guta perka ile lateral kondensasyon tekniği kullanılarak doldurulmuştur.

Aşırı madde kaybı bulunan diş CAD/CAM sistemi kullanılarak endokuron ile restore edilmiştir.

Bulgular: 1 yıllık takipte dişin asemptomatik olduğu ve radyografik incelemede furkasyon ve periapikal bölgedeki

lezyonun iyileştiği tespit edilmiştir.

Sonuç: İleri derecede madde kaybı, furkasyon perforasyonu, furkasyon ve periapikal lezyonu bulunan prognozu iyi

olmayan dişlerde dahi perforasyonun biyomateryallerle tamiri ve indirek restorasyonlarla tedavisi sonrası başarı sağlamak

mümkündür.