The Evaluation of Cattle Breeders Assosciation’s Activities: A Case Study of Van Province


Creative Commons License

Terin M., Ceylan M., Çiftçi K., Yıldırım İ.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, vol.9, no.1, pp.60-68, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Strong organization among the producers is considered essential in terms of increasing high quality products and competing in the market, thus raising the living standards. In this regard, Cattle Breeders' Associations play a great role. These associations help their members in various aspects including consultancy on plating of farms, tagging of new-born calves, monthly milk yield records and milk measurement inspections, herd movement records, artificial insemination services, input supply, provide and sale of breeding animals, breeding and nutrition. The study mainly investigates the satisfaction levels of producers provided by Cattle Breeders' Associations and their expectations. The main material of the study was obtained from 89 farm managers through questionnaires using proportional sampling methods. The producers were classified into three groups taking into consideration theirs’ memberships of duration to the Association. Thus, The farms with membership duration of 1-5 years, 6-10 years and 10 years and over consisted the first group (41.6 %) the second group (36.0 %) and the third group (22.4 %), respectively. The major factors effective on the membership were the services of the Association regarding keeping the pedigree records of the animals and benefitting from livestock supports. However, almost three quarters (68.54 %) of the producers pointed out that their expectations from the Association were not met while more than three quarters (76.40 %) of Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(1): 60–68, 2022 61 𝑝𝑥 producers identified the Association as unsuccessful organization. The findings showed that the Association should be more in contact with the producers and work in cooperation towards solving the encountered problems

Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, piyasada rekabet edebilmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin en önemli araçlarından biri de üreticilerin etkin bir biçimde örgütlenmesidir. Türkiye’de büyükbaş hayvancılık konusunda en aktif ve etkin birlikler arasında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri (DSYB) gelmektedir. DSYB’ler üyelerine, işletmelerin plakalandırılması, yeni doğam buzağıların küpelenmesi, aylık süt verim kayıtları ve süt ölçüm denetimleri, sürü hareket kayıtları, suni tohumlama hizmetleri, girdi temini, damızlık hayvan temini ve satışı ile yetiştirme ve beslenme konularında danışmanlık olmak üzere birçok konuda hizmet vermektedir. Bu çalışmada Van DSYB’nin yetiştiricilerine sağladığı hizmetlerin, yetiştiriciler tarafından nasıl değerlendirildiği, verilen hizmetlerden yetiştiricilerin memnun olup olmadığı ve birlikten beklentileri analiz edilmiştir. Araştırmanın ana materyalini oransal örnekleme yöntemiyle belirlenen 89 işletmeden elde edilen anket verileri oluşturmaktadır. Araştırmada üreticiler, DSYB’ne üye olma sürelerine göre üç gruba ayrılmıştır. Üyelik süresi 1-5 yıl olan işletmeler birinci grubu (%41.6), üyelik süresi 6-10 yıl olan işletmeler ikinci grubu (%36.0) ve üyelik süresi 10 yıl ve üzeri işletmeler üçüncü grubu (%22.4) oluşturmaktadır. Araştırmada çizelgeler gruplara göre oluşturulmuş ve analiz edilmiştir. Araştırmada; üreticilerin DSYB’ne üye olmalarını sağlayan en etkili faktörlerin sırasıyla hayvanlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması ve hayvancılık desteklerinden daha fazla faydalanmak olduğu, üreticilerin %68.54’ünün beklentilerinin karşılanmadığı ve üreticilerin %76.40’ının birliği başarısız bulduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; DSYB’nin yaptığı faaliyetlerin önemli bir kısmının üreticiler tarafından yeterli görülmediği söylenebilir. Birliğin üreticilerle daha fazla iletişim halinde olması ve üreticilerin sorunlarına yönelik daha fazla çalışma içerisinde olması ile üreticilerin birlikten beklentilerinin ve memnuniyetlerinin artması sağlanabilir