Determination of High-Level Aminoglycoside Resistance in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Isolated from Nasal Swap Samples of Sheep


Creative Commons License

Gülaydın Ö., Gürtürk K., Ekin İ. H., Öztürk C.

XIV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Konya, Turkey, 13 - 16 October 2020, pp.141-142

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-142
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Enterococcus spp. are opportunistic pathogens that can be found in the flora of the intestinal system of humans and animals, but can cause endocarditis especially in sheep. Enterococcus spp. isolates have natural resistance to low-level aminoglycosides. Therefore, the use of aminoglycoside antibiotics with β-lactam and glycopeptide group antibiotics is recommended for the treatment of diseases caused by these agents. In this study, high-level aminoglycoside, β-lactam and vancomycin resistance were investigated in Enterococcus (E.) faecalis and E. faecium isolates obtained from the nasal swab samples of sheep slaughtered in the Van province slaughterhouse. The isolates examined in the study were identified by conventional bacteriological methods and PCR, and the antimicrobial susceptibilities of the isolates were determined by disk diffusion method. In 1 (9.09%) of 11 E. faecalis isolates examined, high-level streptomycin resistance was determined, while 1 (9.09%) isolate was resistant to vancomycin. However, in 1 (16.66%) of 6 E. faecium isolates, high-level gentamicin, streptomycin and vancomycin resistance were determined, while 1 (16.66%) isolate had high-level streptomycin and another (16.66%) isolate had penicillin resistance. No resistance to ampicillin was detected in the isolates. The high-level aminoglycoside resistance detected in E. faecium isolates was observed to be more pronounced than E. faecalis isolates. In conclusion, this study showed that high-level aminoglycoside and vancomycin resistance detected in E. faecalis and E. faecium isolates in the nasal flora of sheep may be an important risk for both animal and public health. In addition, it was concluded that the high dose aminoglycoside, β-lactam and glycopeptide resistance determined in these strains should be routinely investigated in order to effectively treat infections caused by these isolates. In particular, it was predicted that determining the resistance profiles of the strains isolated from the source of infection will contribute to future research on the subject.

Keywords: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, high-level aminoglycoside resistance

Enterococcus spp. insan ve hayvanların sindirim sistemi florasında bulunabilen fırsatçı patojenler olmakla birlikte özellikle koyunlarda endokarditise neden olabilmektedir. Enterococcus spp. izolatları düşük doz aminoglikozidlere karşı doğal dirence sahiptir. Bu nedenle bu etkenlerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde aminoglikozid antibiyotiklerin, β-laktam ve glikopeptid grubu antibiyotiklerle birlikte kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmada Van ili mezbahasın da kesimi yapılan koyunların nazal svap örneklerinden elde edilen Enterococcus (E.) faecalis ve E. faecium izolatlarında yüksek doz aminoglikozid, β-laktam ve vankomisin dirençliliği araştırıldı. Çalışmada, konvansiyonel bakteriyolojik yöntemler ve PCR ile identifiye edilen izolatların antimikrobiyel duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlendi. İncelenen 11 adet E. faecalis izolatının 1 (%9.09)’inde yüksek doz streptomisin direnci belirlenirken, 1 (%9.09) izolat vankomisine dirençli bulundu. Bununla birlikte, 6 adet E. faecium izolatının 1 (%16.66)’inde yüksek doz gentamisin, streptomisin ve vankomisin direnci belirlenirken,1(%16.66) izolatın yüksek doz streptomisine ve diğer bir (%16.66) izolatın da penisilin direncine sahip olduğu tespit edildi. İzolatlarda ampisiline karşı direnç tespit edilemedi. E. faecium izolatlarında tespit edilen yüksek doz aminoglikozid direncinin ise E. faecalis izolatlarına göre daha belirgin olduğu gözlendi. Sonuç olarak, bu araştırmada koyunların nazal florasında bulunan E. faecalis ve E. faecium izolatlarında tespit edilen yüksek doz aminoglikozid ve vankomisin direncinin hem hayvan hem de halk sağlığı açısından önemli bir risk olabileceğini gösterdi. Ayrıca bu izolatların neden olduğu enfeksiyonların etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için, bu suşlarda belirlenen yüksek doz aminoglikozid, beta-laktam ve glikopeptid direncinin rutin olarak araştırılması gerektiği kanaatine varıldı. Özellikle, enfeksiyon kaynağından izole edilen suşların direnç profillerinin belirlenmesinin konuyla ilgili ileriye yönelik yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı öngörüldü.

Anahtar Kelimeler:Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, yüksek doz aminoglikozid direnci