Sınırlı Koroid Hemanjiomlarında Fotodinamik Tedavinin Etkinliği


Creative Commons License

Özer M. D., Tuncer S.

TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.158
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Sınırlı koroid hemanjiyomu tanılı olgularda fotodinamik tedavi (FDT) etkinliğinin

araştırılmasıdır.

GEREÇ-

YÖNTEM: Mayıs 1992 - Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Oküler

Onkoloji Servisinde takip ve tedavisi yapılan sınırlı koroid hemanjiyomu tanılı olgular

retrospektif olarak incelendi. Tüm olgulara tanı ve izlem sırasında tam oftalmolojik

muayene ile birlikte rutin fundus fluorescein anjiyografi, oküler ultrasonografi, optik

koherens tomografi (OKT) ve gerektiğinde indosiyanin yeşili anjiyografisi tetkiki yapıldı.

Semptomatik olgulara standart FDT (50 J/cm2, 600mW/cm2, 83 sn) uygulandı.

BULGULAR: Toplam 27 olgunun 27 gözü incelendi. Transpupiller termoterapi ve plak

radyoterapi yapılan birer hasta çalışma dışı bırakıldı. Semptomatik olan 21 olguya (21

göz) FDT uygulanırken, asemptomatik olan 4 olgu (4 göz) tedavisiz takip edildi.

Çalışmaya dahil edilen 21 olgunun yaş aralığı 22-73 (ort., 47) arasında değişmekteydi.

Lezyonun yerleşim yerine göre olgular maküler (n=10; %48), ekstramaküler (n=6; %28)

ve jukstapapiller (n=5,%24) olarak üç gruba ayrıldı. Olgulara 1-3 kez (ort., 1,3) FDT

uygulandı. Ortalama 47 aylık takip sonucunda, maküler yerleşimli olgularda ortalama

0,17, ekstramaküler ve jukstapapiller yerleşimli olgularda ise ortalama 0,18 logMAR

vizyon artışı gözlendi. Lezyon kalınlığında 0.2-2.3 mm (ort.,1 mm) azalma görüldü.

Tedavi öncesi OKT’ de fovea dekolmanı olan 13 olgunun 11’ inde ( % 85) tedavi sonrası

1. ayda, 12’ sinde ise son kontrolde (%92) fovea dekolmanı tamamen geriledi. Toplam 5

olguda (%21) uygulanan FDT’ ye bağlı gelişen foveal atrofi ve/veya subfoveal fibrozise

bağlı olarak vizyon azalması görüldü.

SONUÇLAR: Semptomatik sınırlı koroid hemanjiyomlarının kontrolünde FDT etkili ve

güvenilir bir tedavi yöntemidir. Özellikle maküler yerleşimli olan olgularda FDT’ ye bağlı

gelişen foveal atrofinin görme prognozunu kısıtlayan en önemli faktördür.