Yenilenen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı İle İlgili Öğretim Elemanlarının Görüşleri


Demir N., Ertem Akbaş E., Gök M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.70-105, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlanan ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programının öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği ve bütüncül tek durum çalışması deseni ile tasarlanan çalışmanın katılımcılarını, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinin matematik eğitimi anabilim dalında görev yapan 12 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; derslerle ilgili görüşler, yaşanan/yaşanabilecek sorunlarla ilgili görüşler ve programın yeterlilikleri ile ilgili görüşler temaları altında sunulmuştur. Bu doğrultuda ulaşılan sonuçlar: Yenilenen programda kapatılan derslerle ilgili zıt görüşlerin var olduğu; yeni açılan derslerin, seçmeli derslerin ve derslerin sınıf düzeyine uygunluğunun genel olarak olumlu görüldüğü; derslerin kredilerinin ve içeriklerinin alan bilgisi dersleri açısından olumsuz görüldüğü; kurumsal boyutta, öğrenci boyutunda ve materyal boyutunda birçok sorunun yaşandığı/yaşanabileceği; programın öğretmenlik mesleği açısından yeterli bulunduğu; katılımcıların çoğu tarafından teknolojinin eğitime entegrasyonu ile matematik bilimini öğrenebilme ve öğretebilme açısından programın bazı eksikleri olduğu yönündedir. Bu bağlamda özellikle yenilenen programın alan bilgisinden ziyade alan eğitimine daha çok odaklandığı belirlenmiştir.