ANKILOZAN SPONDILIT HASTALARINDA SEREBRAL KAN AKIMININ DOPPLER US ILE DEĞERLENDIRILMESI


Creative Commons License

Bora A., Orak S., Yokuş A., Şenköy E., Özkaçmaz S.

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası katılımlı 29. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Ankilozan Spondilit hastalarında carotid intima-media kalınlığını (IMT) ve

common karotid arter-vertebral arter akım volumlerini sağlıklı kontroller ile karşılaştırmaktır.

Yöntem: Elli ankilozan spondilit (AS) tanılı hasta çalışma grubu (25 erkek, 25 kadın, ortalama yaş 32±9.8 yıl)

olarak, aynı demografik özelliklere sahip 50 sağlıklı gönüllü kontrol grubu (25 erkek, 25 kadın, ortalama

yaş 32±9.3 yıl) olarak çalışmaya dahil edildi. Öncelikle supin-nötr pozisyonda B-mode ultrasonografi (US)

ile carotid intima-media kalınlık (IMT) ölçümleri yapıldı. Daha sonra nötral, sağ rotasyon ve sol rotasyon

pozisyonlarında Doppler US ile common karotid arter (CCA) ve vertebral arter (VA) akım volümleri hesaplandı.

Bulgular: Karotid IMT, çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti

(p=0.001). Nötr pozisyonda CCA ve VA akım volümleri her iki grup arasında benzerdi. Sağ ve

sol rotasyonlarda CCA akım volümlerinde gruplar arası anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05).

Sağ rotasyonda, sağ vertebral arter ve toplam vertebral arter akım volümleri çalışma grubunda

anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.022 ve p=0.005 sırasıyla). Sol rotasyonda ise sol vertebral arter

ve toplam vertebral arter akım volümleri çalışma grubunda anlamlı derecede düşük ölçüldü (p=0.001).

Sonuç: AS tanılı hastalarda karotid IMT’nin sağlıklı kontrollere kıyasla anlamlı derecede yüksek saptanması

literatürde tanımlanmış olan ’erken subklinik aterosklerozu düşündürmektedir. VA akım volümlerinde

(posterior dolaşımda) rotasyonel pozisyonlarda anlamlı volüm azalmalarını, VA’in servikal vertebral kolondaki

anatomik seyri nedeniyle kısmi kompresyonuna sebep olan olası sindesmofitik ve entezopatik değişikliklere

bağlı olabileceğini düşündük. CCA akım volümlerinin etkilenmemesini ise hemodinamik dengeyi sağlayan

otoregülatuar mekanizmaların anterior dolaşımı daha fazla koruyarak defisitleri önlemesine yorumladık.