Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Kayri M., Tanhan F., Tanrıverdi S.

Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, vol.1, no.1, pp.1-27, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1-27

Abstract

 

The Investigation of Relation between Internet Addiction of Secondary Education Students and Perceived Social Support

Murat KAYRİ          Fuat TANHAN          Selami TANRIVERDİ

Abstract: This study aims to investigate the states of internet addiction levels and perceived social support of secondary education students. In this study which is on descriptive and relational screening model based on quantitative data, “Internet Addiction Scale” developed by Günüç (2009), “Perceived Social Support Scale” developed and revised by Yıldırım (2004), and “Personal Knowledge Scale” prepared by investigator in order to determine demographic features of students in sampling group, have been applied to participants. Obtained data has been analyzed with SPSS program. Sample of investigation is comprised of 577 boy and 422 girl students having education in 2011-2012 academic year at 10 high schools chosen through random sampling in municipal boundaries of Batman city. Data has been evaluated within descriptive and relational statics. In consequence of evaluations, the relation between total points and sub dimensions of IAS and PSSS has been found. Besides, it has been seen that a meaningful distinction between variables of Personal Knowledge Scale and total points of IAS and PSSS.

Key Words: Internet Addiction, Secondary Education Students, Perceived Social Support.

 

Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Murat KAYRİ         Fuat TANHAN         Selami TANRIVERDİ

ÖZET:

Araştırma ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek durumlarının incelenmesini amaçlamaktadır. Nicel verilere dayalı olarak betimsel ve ilişkisel tarama modelinde olan araştırmada, katılımcılara Günüç (2009) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ)”, Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen ve revizyonu yapılan “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve örneklem grubundaki öğrencilerin demografik özelliklerini saptamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2011-2012 eğitim öğretim yılında Batman İli Belediye sınırları içinde tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 10 lisede öğrenim görmekte olan 577 erkek, 422 kız öğrenciden oluşmaktadır. Veriler betimleyici ve ilişkisel istatistikler kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, İBÖ ile ASDÖ toplam puanları ve alt boyutları arasında ilişki bulunmuştur. Ayrıca İBÖ ve ASDÖ toplam puanları ile Kişisel Bilgi Formu’nda ele alınan değişkenler arasında anlamlı fark görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, ortaöğretim öğrencileri, algılanan sosyal destek.