HEAVY METAL CONTAMINATION IN THE FLUVIAL-LACUSTRINE SEDIMENTS OF THE MORALLI STREAM SYSTEM (VAN, TURKEY)


Şen G., Yakupoğlu T.

7. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 January 2022, pp.643-644

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.643-644
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

The study aimed to determine the heavy metal pollution level in the fluvio-lacustrine sediments of the Moralli Stream system, which is located in the residential area of Van and passing through the organized industrial zone, and reveal the influences of pollution on human health and the environment. In this context, forty two sediment samples were taken from the source area of the Moralli Stream, the organized industrial zone where the stream channel passes and the coastal area where the stream joins with Van Lake. In order to determine the heavy metals concentration in the sediment samples, geochemistry analysis was performed with the ICP-OES device. The data obtained as a result of the geochemistry analysis were used to calculate the contamination factor, pollution load index, geoaccumulation index, enrichment factor, potential ecological risk index. As a result of the calculations, the contamination factor (CF: Se = 6.32, Zn = 15.12) is determined as a very high level. Pollution load index (PLI: Ni=7.35, Se=2.81, Zn=1.96) is high enough to cause pollution in sediments. The results of the geoaccumulation index (Igeo: Se = 3.53) indicate high pollution in the sediments. The examined enrichment factor values (EF: Se=15.11, Zn=6.32, Ni=2.38) range from severe to minor enrichment. According to the potential ecological risk index data (PERI: Mn=432, Ni=1131, Zn=82), heavy metal pollution poses a serious ecological risk. As a result of comparing the geochemical values of the sediment samples and the data obtained as a result of the calculation, it has been revealed that the area with the highest heavy metal pollution is the organized industrial zone. According to the analyses results, it has been concluded that heavy metal pollution in the fluvio-lacustrine sediments of the Moralli Stream system is caused by human activities and that the pollution is at a serious level that will negatively affect both nature and human health.

Keywords: Fluvio-Lacustrine Sediments, Heavy Metal Contamination, Moralli Stream, 

Özet

Bu çalışmanın amacı, Van ili yerleşim alanı içinde bulunan ve organize sanayi bölgesinden geçen Moralli Deresi sistemindeki akarsu-göl tortulların ağır metal kirlilik seviyesini belirleyerek, kirliliğin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda Moralli deresi kaynak alanından, derenin geçtiği organize sanayi bölgesinden ve derenin Van Gölü’yle birleştiği kıyı alanından olmak üzere kırk iki adet tortul numunesi alınmıştır. Tortul numunelerindeki ağır metalleri belirlemek için ICP-OES cihazıyla jeokimya analizi yapılmıştır. Jeokimya analizi sonucu elde edilen veriler, kirlilik faktörü, kirlilik yük indeksi, jeobirikim indeksi, zenginleşme faktörü, potansiyel ekolojik risk indekslerinin hesaplanması için kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda; kirlilik faktörü (CF: Se = 6.32 ve Zn = 15.12) çok yüksek derece olarak belirlenmiştir. Kirlilik yük indeksi (PLI: Ni=7.35, Se=2.81, Zn=1.96) tortullarda kirliliğe sebep olacak kadar yüksek düzeydedir. Jeobirikim indeksi sonuçları ise (Igeo: Se = 3.53) yüksek kirliliği işaret etmektedir. İncelenen zenginleştirme faktörü değerleri (EF: Se=15.11, Zn=6.32 ve Ni=2.38), şiddetli zenginleşmeden az zenginleşmeye doğru bir dağılım göstermektedir. Potansiyel ekolojik risk indeksi verilerine göre (PERI: Mn=432, Ni=1131 ve Zn=82), ağır metal kirliliğinin ciddi bir ekolojik risk oluşturmaktadır. Tortul numunelerinin jeokimyasal değerleri ile hesaplama sonucu elde edilen verilerin karşılaştırılması sonucunda, ağır metal kirliliğinin en yüksek olduğu alan organize sanayi bölgesi olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen verilere göre ağır metal kirliliğinin insan kaynaklı olduğu ve kirlenmenin gerek doğa gerek insan sağlığını olumsuz etkileyecek oranda ciddi boyutlarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Akarsu-Göl Tortulları, Ağır Metal Kirliliği, Moralli Deresi