The results of radiological and serological screening in ındividuals sharing the same living space as patients with hydatid cyts


Çobanoğlu U., Sayır F., Mergan İliklerden D.

TÜRKIYE PARAZITOLOJII DERGISI / TÜRKIYE PARAZITOLOJI DERNEGI = ACTA PARASITOLOGICA TURCICA / TURKISH SOCIETY FOR PARASITOLOGY, vol.36, no.2, pp.65-70, 2012 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objective: Common sociocultural behavior and common hygienic habits may lead lead to the existence of parasites in many people living in the same environment. The main objective of this study was to investigate the incidence of disease in individuals sharing the same living space.Methods: A total of 102 individuals with no previous diagnosis of hydatid cyst and sharing the same living space with 40 patients and who were operated on between 2007 and 2011 were included in the study. All the patients were evaluated with chest radiography, abdominal ultrasonography and serological tests.Results: Thirteen (12.74%) of the 102 individuals who were screened for hydatid cyst were found to have hydatidosis. One patient with pulmonary hydatid had false negative results in serological assays. IHA was negative in two patients, one with hepatic and splenic hydatid cyst, and one with isolated hepatic hydatid cyst; the diagnosis was confirmed by a positive ELISA in both cases.Conclusion: This study has aimed to demonstrate the risk of developing hydatid cyst in individuals sharing the same living space as patients with hydatid cysts, unlike the screening tests performed in endemic areas. A rate of 12.74% is considerable when applied to larger populations. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 65-70)
Amaç: Ortak sosyo-kültürel davranış ve ortak hijyen alışkanlıkları aynı ortamda yaşayan birden fazla bireyde parazitin görülmesine neden olabilir. Çalışmanın temel amacı hastalığın aynı yaşam alanını paylaşan bireylerdeki insidansını araştırmaktı.Yöntemler: Opere edilen 40 hasta ile aynı yaşam alanını paylaşan daha önce kist hidatik tanısı almamış 102 birey 2007-2011 yılları arasında çalışmaya dahil edildi. Tümü akciğer grafisi, batın ultrasonografisi ve serolojik testler ile değerlendirildi.Bulgular: Kist hidatik taraması yapılan 102 bireyin 13'ünde (%12.74) hidatidozis tespit edildi. Akciğer hidatik kisti olan bir olguda her iki serolojik test sonucunda yalancı negatiflik saptandı. Karaciğer+dalak ve izole karaciğer hidatik kisti olan iki olguda İHA'da negatiflik saptanırken, her iki olguda da ELISA pozitifliği ile tanı doğrulanmıştır.Sonuç: Çalışmamız endemik bölgelerde yapılan tarama testlerinden farklı olarak aynı yaşam alanını paylaşan bireylerde kist hidatik gelişme riskini ortaya koymayı amaçlamıştır. %12.74'lük oran daha geniş popülasyonlara uyarlandığında küçümsenemeyecek bir rakam olarak görülmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 65-70)