Ergenlerin Saldırganlık Düzeyinin Değer Yönelimleri, Cinsiyet ve AnneBabanın Eğitim Düzeyi Açısından Yordanması


Creative Commons License

Kaya Z., İkiz F. E., Asıcı E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.1, pp.75-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.2306
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-84
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to examine whether value orientations of adolescents, gender and state of parents’ education predict or not aggression. The study was designed as predictive correlational research model. The participants consisted of 890 adolescents. Data were collected by Aggression Scale, Portrait Values Scale and a personal information questionnaire. Data were analyzed by mean, Pearson correlation and hierarchical regression analysis. Results indicated that there was significant negative correlation between aggression levels and values orientations of adolescent. It was found that values orientations, gender and parents’ education level together explained 18.7% of the variance of aggression in adolescence. Findings showed that success, universalism, benevolence and education level of father significantly contributed to prediction of aggression in adolescents while the contributions of the security, conformity, self-direction, gender and education level of mother were not significant.

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin değer yönelimlerinin, cinsiyet ve anne-baba eğitim durumunun saldırganlığı yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırma yordayıcı korelasyonel araştırma modeline dayalı olarak tasarlanmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını 890 ergen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Saldırganlık Ölçeği, Portre Değerler Anketi ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Analizlerde, aritmetik ortalama, Pearson korelasyonu
ve hiyerarşik regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, saldırganlık düzeyi ve değer yönelimleri arasında negatif ilişki olduğunu, değer yönelimleri, cinsiyet ve anne babanın eğitim düzeyi değişkenlerinin birlikte saldırganlık puanlarındaki değişimin %18.7’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre başarı, evrenselcilik ve iyilikseverlik değerlerinin saldırganlığın azalmasına, baba eğitim düzeyinin ise saldırganlığın artmasına istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkı sağladığını; özyönetim, uyma ve güvenlik değerleri ile cinsiyet ve annenin eğitim düzeyi
değişkenlerinin saldırganlığı yordamadaki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı belirlenmiştir.