HİDROJENİN EKONOMİK YÖNDEN İRDELENMESİ


ÖZKAN S., YAKIN A.

SMART JOURNAL International International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS, vol.7, no.52, pp.3047-3056, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The fact that fossil fuels will be used up in the near future has encouraged scientists to conduct studies on alternative fuels. Hydrogen gas can be used in road vehicles, sea vehicles, aircraft, agricultural machinery due to its properties such as being obtained by electrolysis of water, not giving harmful exhaust emissions to the environment, being environmentally friendly, not being a fossil fuel. The fact that electric vehicles are expensive and the production of internal combustion piston engines continues today has made the use of alternative fuels in these vehicles more attractive. In this study, the advantages and disadvantages of using hydrogen fuel in land vehicles, sea vehicles, aircraft and agricultural machinery, the characteristics of hydrogen fuel and its comparison with other fuels were carried out. Hydrogen in gasoline and diesel vehicles, land, air and sea vehicles, will contribute to our country in all respects, both economically and ecologically. The transition to hydrogen production in our country will be one of the most important projects that will economically save it from external dependence. The transition of our country's production, which is covered by the seas on three sides, to hydrogen production, the main source of which is water, will be more economical and faster than in other countries. On average, 87% of the dependence on fossil fuels is an obstacle to economic stress and significant investments that can be made from the point of view of our country. At the same time, an annual energy import of 230 billion dollars is the most important reason for the current account deficit, and this also prevents the development of employment and the increase of prosperity. With the electrical energy obtained from photovoltaic panels, 108.7 kg of hydrogen can be obtained from 1 m3 of water by the method that generates hydrogen from the electrolysis of water, which is equivalent to 422 liters of gasoline. According to this data, production significantly reduces input costs, and hydrogen energy will ensure that our country has an independent national and sustainable economic structure. 

Fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması, bilim adamlarını alternatif yakıtlar ile ilgili çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Hidrojen gazının suyun elektrolizi ile elde edilmesi, çevreye zararlı egzoz emisyonu vermemesi, doğa dostu olması, fosil kökenli bir yakıt olmaması gibi özelliklerinden dolayı karayolu taşıtları, deniz yolu taşıtları, hava taşıtlarında, tarım makinelerinde kullanılabilir. Elektrikli araçların pahalı olması, günümüzde içten yanmalı pistonlu motorların üretiminin devam etmesi bu araçlarda alternatif yakıt kullanımını daha cazip hale getirmiştir. Bu çalışmada hidrojen yakıtının, kara yolu taşıtlarında, deniz yolu taşıtlarında, hava araçlarında ve tarım makinelerinde kullanılmasının avantaj ve dezavantajları, hidrojen yakıtının özellikleri ve diğer yakıtlarla kıyaslaması yapılmıştır. Hidrojenin, benzinli ve dizel araçlarda, kara, hava, deniz taşıtlarında alternatif yakıt olarak kullanılması ile ülkemize hem ekonomik hem de ekolojik olmak üzere her açıdan katkı sağlanacaktır. Ülkemizde hidrojen üretimine geçmesi ekonomik olarak dışa bağımlılıktan kurtaracak en önemli projelerden biri olacaktır. Üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizin üretiminin temel kaynağı su olan hidrojen üretimine geçişi diğer ülkelere göre daha ekonomik ve hızlı olacaktır. Fosil yakıtlara olan ortalama %87 bağımlılığın ülkemiz açısından ekonomik strese ve yapılabilecek önemli yatırımlara engel teşkil etmektedir. Aynı zamanda yıllık 230 milyar dolarlık bir enerji ithalatı cari açıkların en önemli sebebi olmakta ve bu aynı zamanda istihdamın gelişmesini, refahın artmasını engellemektedir. Fotovoltaik panellerden elde edilecek elektrik enerjisi ile suyun elektrolizinden hidrojen üreten yöntemle 1 m3 sudan 108.7 kg hidrojen elde olunabilmektedir ki, bu 422 litre benzine eşdeğerdir. Bu veriye göre üretim girdi maliyetlerini ciddi manada azaltmaktadır ve hidrojen enerjisi ülkemiz için bağımsız milli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.