A GENERATION UNDER THREAT IN AFGHANISTAN


Creative Commons License

Bayar E.

II. International Congress on Child, Ankara, Turkey, 23 - 25 June 2022, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

A Generation Under Threat in Afghanistan

Erdal BAYAR


Summary

The Covid-19 Pandemic, which has affected the whole world, has led to the deepening of many international problems. Economic crises, international conflicts, climate change and drought have adversely affected food production and access to food in many parts of the world. While moving towards a global food crisis, Afghanistan, which is one of the states that are currently trying to combat this problem, has faced acute food insecurity, about half of the population. In Afghanistan, which is one of the youngest populated countries in the world in terms of population distribution and average age, children (especially 0-5 years old) are the most affected by the food crisis. According to the data of the Afghan official authorities, 308 children died due to malnutrition in the first 4 months of 2020, while more than 200,000 children, 60,000 of whom were severe, applied to health institutions due to malnutrition. With the impact of widespread problems such as unemployment and poverty in Afghanistan, the growing food crisis has become a deadly threat to the entire generation, especially to millions of Afghan children. Although children aged 0-5 constitute a more risky group, the food problem has reached the stage of 'crisis' for approximately 19 million Afghans. In this study, the causes and consequences of the food crisis in Afghanistan will be examined based on the period between 2001 and 2022.

Keywords: Afghanistan, Covid-19 Pandemic, World Hunger Index, Malnutrition, Acute Food Insecurity

Afganistan’da Tehdit Altında Bir Nesil

Erdal BAYAR[i]

 

Özet

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi uluslararası birçok sorunun derinleşmesine yol açmıştır. Ekonomik krizler, uluslararası çatışmalar, iklim değişikliği ve kuraklık Dünya’nın birçok bölgesinde gıda üretimini ve gıdaya erişimi olumsuz yönde etkilemiştir.  Küresel bir gıda krizine doğru gidilirken halihazırda bu sorunla mücadele etmeye çalışan devletlerden biri olan Afganistan’da nüfusun yaklaşık yarısı akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmıştır. Nüfus dağılımı ve ortalama yaş açısından Dünya’nın en genç nüfuslu ülkelerinden biri olan Afganistan’da söz konusu gıda krizinden en çok etkilenenler ise çocuklar (özellikle 0-5 yaş arası) olmaktadır. Afganistan resmi makamlarının verilerine göre 2020 yılının ilk 4 ayında 308 çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybederken, 60.000’i şiddetli olmak üzere 200.000’den fazla çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmuştur. Afganistan’da işsizlik ve yoksulluk gibi yaygın sorunların da etkisiyle giderek büyüyen gıda krizinin başta milyonlarca Afgan çocuğu olmak üzere tüm nesil için ölümcül bir tehdit haline gelmiştir. Her ne kadar 0-5 yaş arası çocuklar daha riskli bir grubu oluştursa da gıda sorunu yaklaşık 19 milyon Afgan için ‘kriz’ aşamasına gelmiştir.  Bu çalışmada Afganistan’daki gıda krizinin sebep ve sonuçları 2001-2022 arası dönem baz alınarak incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Afganistan, Covid-19 Pandemisi, Dünya Açlık İndeksi, Yetersiz Beslenme, Akut Gıda Güvensizliği[i] Arş. Gör. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, E-mail: erdalbayar@yyu.edu.tr ORCID ID:0000-0002-1726-7989

 

 

 

 

 


Afganistan, dünyada anne ve çocuk ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Yüksek çocuk ölüm oranları güvenli içme suyuna, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişimde karşılaşılan sorunlara, yetersiz sanitasyona ve düşük okur-yazarlık oranlarına bağlanabilir. Farkındalık eksikliği de mevcut hizmetlerden daha az faydalanılmasında önemli bir faktördür.

2016 yılı verilerine göre Afganistan’daki 5 yaş altındaki çocukların %40,9’u bodur, %24,6’sı ise zayıf.

Yetersiz beslenme ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir, zira çocuk ölümleri üzerindeki yıkıcı etkisinin yanı sıra entelektüel ve psikolojik gelişim üzerinde uzun vadeli zararlı bir etkiye sahiptir.

Yaşamın ilk yıllarında, çocuğun hayatının geri kalanını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek , çevrenin doğasından etkilenen çok hızlı beyin ve bilişsel gelişim gerçekleşmektedir.  Özellikle 0-2 yaş arası dönem en kritik dönemdir.

BM’ye göre Afganistan’da 5 yaşın altındaki 1,1 milyon çocuk muhtemelen bu yıl en şiddetli yetersiz beslenme biçimiyle karşı karşıya kalacak, çünkü artan sayıda aç ve zayıf çocuk hastaneye getiriliyor. Bu sayı 2018 yılındaki sayının neredeyse iki katıdır. Bu sayı geçen yıl 1 milyonun biraz altındaydı.

Şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle sağlık kurumlarına başvuran 5 yaş altı çocukların sayısı Mart 2020’de 16.000, iken bu sayı Mart 2021’de 18.000’e ve Mart 2022’de 28.000’e yükseldi.

BM raporlarında Covid-19 Pandemisinin gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunların daha ciddi hal almasına yol açacağına yönelik karamsar öngörüler, tüm dünyada gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artış, bazı uluslararası çatışmaların gıda tedarik zincirlerinde yol açtığı sorunlar birlikte değerlendirildiğinde özellikle düşük gelirli kesimler gıdaya erişmekte ciddi sorunlar yaşamaktadır.

BM verilerine göre Afganistan’da halkın yaklaşık yarısı yoksulluk sınırının altında yaşarken, ekonomideki kötü gidişin ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde BM Kalkınma Programı’na göre, 2022 yılı ortalarında Afganistan’daki halkın %97’si yoksulluğa düşme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu durum 1974 Bangladeş Kıtlığı gibi bir olayın yaşanması ihtimalini akla getirmektedir.

Ekonomik açıdan halihazırda zor zamanlardan geçen, işsizliğin ve yoksulluğun yaygın olduğu ve dış yardımlara oldukça bağımlı halde bulunan Afganistan’da Taliban yönetiminin 2021 yılı Ağustos ayında yeniden iktidara gelmesiyle durumun vahameti artmıştır.

Henüz hiçbir devlet tarafından resmen tanınmayan Taliban yönetiminin iktidarda bulunması nedeniyle bağışçı ülkeler, uluslararası örgütler ve yardım kuruluşları tarafından desteklenen yüzlerce proje yarım kalmıştır. Taliban’ı daha katılımcı ve insan haklarına saygılı bir yönetim tesis etmeye zorlamak için uygulanan yaptırımlar Afganistan’daki ekonomik durumu daha kötü hale getirmiştir.

Her ne kadar birçok devlet tarafından yardımlar yapılmaya devam etmekteyse de, ülke ekonomisinin kendi çarklarını döndürecek yeterliliğe sahip olamaması nedeniyle yaşanan sorunlara kalıcı çözüm bulunamamaktadır.

Ekonomik koşulların ağırlaşması, yüksek işsizlik oranları, açlık ve yetersiz beslenme sorunlarıyla birleştiği takdirde Afganistan’dan dışarıya yeni kitlesel göç dalgalarının oluşması kuvvetle muhtemeldir.