ELEKTROKİMYASAL OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE SULU ORTAMLARDAN REACTIVE ORANGE 16 GİDERİMİ ÜZERİNE DESTEK ELEKTROLİT KONSANTRASYONUNUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Öztürk D.

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.40-48

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-48
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In parallel with the need arising from the increase in human population, it is inevitable that there will be wastewater output with the product in rapidly increasing industries. Among these industries, ecotoxicological effects of groundwater and surface waters are gradually increasing as a result of discharge of wastewater from textile industry to receiving environment without treatment. Due to the differences in the pollution occurring in industrial establishments, it is important to develop specific industrial wastewater treatment units to this process. In this study, the effect of support electrolyte concentration on color (mg/L Pt-Co) removal efficiency and energy consumption on removal of Reactive Orange 16 (RO16) dyes from aqueous media by electrochemical oxidation method was investigated in a continuous system. Sieve type Ti/Pt anode and Ti cathode were used in the experiments. The distance between electrodes of 40 mm x 200 mm was chosen as 3 mm.   The jacketed glass reactor with an inner diameter of 7 cm and a depth of 22 cm was used in the experiments. NaCl was selected as the support electrolyte and the concentration of the support electrolyte was studied in the range of 10 mM-2000 mM. Fixed system operating conditions were set as; pH: 6.62 (natural), Q: 10 mL/dak, J: 9.47 mA/cm², T: 25 °C. According to the obtained data, color removal efficiency increased and energy consumption values decreased with increasing support electrolyte concentration. Although the use of increased support electrolyte increases the color removal efficiency, it is important to decide the optimum support electrolyte concentration in conditions where high removal efficiency, low energy consumption and low effluent chloride concentration are considered by taking into account discharge standards. For this purpose, the optimum support electrolyte concentration was determined as 1000 mM. In these conditions, the outlet wastewater color concentration was calculated as 240 mg/L Pt-Co, chloride concentration was determined as 150 mg/L and discharge standards are provided according to the Water Pollution Control Regulation (WPCR). In addition, the energy consumption value of the system was calculated as 20.15 kW-h/m³ using 1000 mM NaCl.

İnsan nüfusunun artması ile doğan ihtiyaca paralel olarak hızla sayısı artan endüstrilerde ürünle beraber atıksu çıkışının olması kaçınılmazdır. Bu endüstriler arasında tekstil endüstrisinden kaynaklanan atıksuların arıtılmadan alıcı ortama deşarjı sonucu yeraltı ve yüzey sularındaki ekotoksikolojik etkileri giderek artmaktadır. Endüstriyel kuruluşlarda ortaya çıkan kirliliklerin farklılık göstermesi sebebi ile endüstriyel atıksu arıtma ünitelerinin söz konusu prosese has geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada Reactive Orange 16 (RO16) boyar maddesinin sulu ortamlardan elektrokimyasal oksidasyon yöntemi ile giderimi üzerine destek elektrolit konsantrasyonunun renk (mg/L Pt-Co) giderim verimliliği ve enerji tüketimi üzerine etkisi sürekli sistemde incelenmiştir. Denemelerde elek tipi Ti/Pt anot ve Ti katot kullanılmıştır.  40 mm x 200 mm boyutlarındaki elektrotlar arası mesafe 3 mm olarak seçilmiştir. Denemelerde 7 cm iç çap ve 22 cm derinliğe sahip ceketli cam reaktör kullanılmıştır. Destek elektrolit olarak NaCl seçilmiş olup destek elektrolit konsantrasyonu 10 mM-2000 mM aralığında çalışılmıştır. Sabit sistem işletme şartları ise; pH: 6.62 (doğal), Q: 10 mL/dak, J: 9.47 mA/cm², T: 25 °C’ dir. Elde edilen verilere göre artan destek elektrolit konsantrasyonu ile renk giderim verimliliği artmış, enerji tüketim değerleri azalmıştır. Artan destek elektrolit kullanımı ile renk giderim verimlerinde artış sağlansa da deşarj standartları göz önünde bulundurularak yüksek giderim veriminin, düşük enerji tüketiminin ve düşük çıkış suyu klorür konsantrasyonunun olduğu şartlarda optimum destek elektrolit konsantrasyonuna karar vermek önemlidir. Bu amaçla optimum destek elektrolit konsantrasyonu 1000 mM olarak belirlenmiştir. Bu şartlarda çıkış suyu renk konsantrasyonu 240 mg/L Pt-Co, klorür konsantrasyonu 150 mg/L olup Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine (SKKY) göre deşarj standartları sağlanmıştır. Ayrıca 1000 mM NaCl kullanımı ile sistem enerji tüketim değeri 20.15 kW-sa/m³ olarak hesaplanmıştır.