Eğitim Bilişim Ağı Video Modüllerinin Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına İlişkin Sekizinci Sınıf Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Bakırcı H., Kılıç K.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.685-705, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) video modüllerinin Fen Bilimleri dersinde kullanımına ilişkin sekizinci sınıf öğrencilerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan bir ortaokulda sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan 10 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Mülakatlar, ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle ZOOM programı üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler, betimsel ve içerik analiz ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde sekizinci sınıf öğrencileri EBA video modüllerinin faydalarını, birden fazla duyu organına hitap etme, konuları eğlenceli olarak öğrenmeyi sağlama, konuları pekiştirmeye yardımcı olma, konuları açık ve net olarak ele alma şeklinde belirtmişlerdir. Bunun aksine öğrenciler, konuların yüzeysel olarak ele alınmış olmasını, derse odaklanmayı zorlaştırdığını, videoların kısa ve zihinsel yorgunluğa sebep olduğunu, EBA video modüllerinin sınırlılıkları olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler EBA video modüllerinin okulda kullanımı sırasında aksaklıklar yaşandığını, bu nedenle evde bireysel hızları doğrultusunda video modüllerinden faydalanmalarının daha verimli olacağını belirtmişlerdir. EBA video modüllerinin Fen Bilimleri dersi için öneminin daha iyi anlaşılması için, farklı öğretim kademesindeki öğrenciler ile yürütülmesi önerilmektedir.