ÜROLOJI, PSIKIYATRI VE DIĞER KLINIK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CINSEL MIT DÜZEYLERI


Işık M., Kırlı U., Demir M., Kankılıç N. A.

5.Ürolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 15 November 2020, pp.67

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Cinsel mitler, kişilerin cinsel konularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman abartılı, yanlış, bilimsel değeri bulunmayan inanışlardır. Cinsel konularla ilgili inanç ve tutum bireyden bireye; yaş, cinsiyet, eğitim, kültür, aile yapısına vs. göre değişmektedir. Çalışmamızın amacı üroloji, psikiyatri ve diğer klinik sağlık çalışanlarının cinsel mit düzeylerinin incelenmesi ve ilişkili faktörlerin araştırılmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 31 psikiyatri, 31 üroloji ve 62 diğer kliniklerde çalışan sağlık çalışanları (doktor, hemşire, personel ve sekreter) katılmıştır. Araştırmanın verileri sosyodemografik form ve Cinsel Mitler Ölçeği (CMÖ) ile toplanmıştır. Her bir maddeye verilen puanlar toplanarak ölçeğe ait toplam puan elde edilir. Ölçeğin kesme noktası olmayıp, alınan puanın yüksek olması sahip olunan cinsel mitlerin de yüksek olduğunu gösterir.

BULGULAR: Çalışmamızın katılımcıları %59’u erkek, %41’i kadın ve yaş ortalamaları 32,80±6,27’dir. Tüm katılımcıların %34’ü doktor, %58’i hemşire, %8’i diğer çalışanlardı ve CMÖ toplam puan ortalaması 63,00±19.47 idi. Psikiyatri çalışanlarının CMÖ toplam puan ortalaması 56,19, üroloji 66,19 ve diğer kliniklerin 64,82 saptandı (p=0,07). Psikiyatri çalışanlarının puan farkı anlamlılık sınırına yakındı fakat anlamlı bulunmamıştır. Kadın cinsiyet, doktor ve baba eğitim seviyesi lise ve üstü olan katılımcılarda CMÖ toplam puan ortalaması anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Cinsiyete göre sınıflandırılmış örneklemde anne-baba eğitiminin CMÖ puanı ile ilişkisine bakıldığında kadınlarda baba eğitim seviyesi ile güçlü ve anlamlı ters ilişki saptanmıştır (p=0,0004).

SONUÇ: Sağlık çalışanlarında da önemli oranda cinsel mitler görüldüğü, bu durumun erkek cinsiyet ve baba eğitimi ile ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kadınların cinsel mit düzeyleri baba eğitimi ile güçlü ilişkili bulunmuştur. Kadınlar cinselliği veya cinsel bilgileri babanın davranışlarından mı öğrendiği sorusu için daha ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.