THERMODYNAMIC AND ISOTHERM CALCULATIONS OF METHYLENE BLUE ADSORPTION STUDIES ON OLIVE (OLEA EUROPAEA) TREE SAWDUST GROWN IN BORNOVA DISTRICT OF IZMIR PROVINCE


Kul A. R., Kaptanoğlu S., Selçuk A., Elik H., Bazancir N., Erge H.

II. İnternational hazar scientific researches conference, Baku, Azerbaijan, 10 - 12 April 2021, pp.113-128

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.113-128
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study , it was designed to treat water pollution by using sawdust obtained from Olive (Olea Europaea) tree grown in Bornova District of Izmir province. In this way, it will contribute to a clean environment and urban life.[1] We done our experimental study, different concentrations of dye (methylene blue ) solutions with order 298 K,308 K and 318 K at temperatures of samples at different time intervals (dye) using UV-Visible Spectrophotometer at a wavelength of 660 Nm absorbance measurements were performed. As a result of the study, methylene blue adsorbed 47.27 milligrams of methylene blue in a gram of olive tree shavings in a solution of 500 ml of methylene blue at 60 ppm at 298 K in isotherm data calculated on Olive Tree shavings. The effect of different pHs on adsorption when determining optimal working conditions, it was studied and it was determined that the best adsorption occurs at PH’ 5. Because of this, all experiments were conducted at pH 5. Compared to Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin-Radushkevich, isotherms of adsorption, Freundlich was found to fit isotherm better and the best result was R2 = 0.9917 at 298 K. Thermodynamic parameters calculated for you, too, ΔH , of the value of the enthalpy 0.025 kJ/mol, ΔS ,the value of the entropy 0,092 kJ/mol , ΔG, Gibbs free energy values at 298 K -27,59 kJ/mol at 308 K -28,52 kJ/mol at 318 K -29,45 kj/mol. These results show that shavings obtained from Olive (Olea Europaea) tree grown in Bornova District of Izmir province can be used as filtration for the treatment of dyes in waste water.[2].

Key words: Olive Tree sawdust , methylene blue, thermodynamics, adsorption.

Bu çalışmamızın, İzmir İli Bornova İlçesinde Yetişen Zeytin (Olea Europaea) Ağacından elde edilen talaşların kullanılarak su kirliliklerinin arıtılması tasarlanmıştır. Böylelikle temiz bir çevre ve kent yaşamına katkısı olacaktır.[1]. Yaptığımız deneysel çalışmamızda farklı derişimlerde boyar madde (Metilen mavisi ) çözeltileri sırası ile 298 K,308 K,318 K derece sıcaklıklarda ve değişik zaman aralıklarında alınan numunelerin (boyar madde) UV-GB spektrofotometresi kullanılarak 660 nm dalga boyunda absorbans ölçümleri yapıldı. Çalışma sonucunda Metilen mavisinin zeytin ağacı talaşı üzerinde hesaplanan izoterm verilerinde, 298 K da 60 ppm 500 ml metilen mavisi çözeltisinde bir gram zeytin ağacı talaşı 47,27 miligram metilen mavisi adsorplamıştır. Adsorpsiyona farklı PH’ ların etkisi optimum çalışma koşulları belirlenirken, incelenmiş ve en iyi adsorpsiyonun PH’ 5,5 ta gerçekleştiği belirlenmiştir. Bundan dolayı tüm deneyler PH 5,5 te yapılmıştır. Adsorpsiyonun Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin-Radushkevich, izotermleri ile kıyaslandığında, Freundlich, izotermine daha iyi uyduğu ve en iyi sonucun R2 = 0,9943 ile 298 K’da olduğu görüldü. Termodinamik parametreleri hesaplandığın da , ΔH , entalpi değerinin 0,0078 kj/mol, ΔS ,entropi değerinin 0,0199 kj/mol , ΔG, Gibbs serbest enerji değerlerinin 298 K’de -5,9266 kj/mol, 308 K’de -6,1258 kj/mol, 318 K’de ise -6,3249 kj/mol olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar İzmir İli Bornova İlçesinde Yetişen Zeytin (Olea Europaea) Ağacından elde edilen talaşların kullanılarak atık sulardaki boyar maddelerin arıtılmasında filtrasyon olarak kullanılabileceğini göstermektedir. [2]

Anahtar Kelimeler: Zeytin ağacı Talaşı, Metilen mavisi, Termodinamik, Adsorpsiyon.