Dini Yönelim ve Sosyal Faktörler İlişkisi


İnan A.

2. Uluslararası Erciyes Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.45

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.45
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract


İnsanın, bir şeye karşı yaklaşımını etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler genel anlamda ister bilinçli ister bilinçsiz bir şekilde olsun birçok şekil alabileceği gibi sosyal nitelikli de olabilir. İşte bu gibi faktörlerin bireylerin dine yaklaşımında etkisi bulunabilir. Şimdiye kadar literatürde birçok dindarlık tipolojisi ele alınmasına rağmen bunlar arasında en çok rağbet görenler Allport’un içsel ve dışsal dini yönelim tipolojileri olarak gösterilmektedir. Bu bildiride ele alınan dindarlık tipolojileri, Allport’un içsel ve dışsal dindarlık/yönelimleri olarak ele alınmıştır. Sosyologlar, insanların dini inançlarının ya da dini yönelimlerinin sıfırdan meydana gelmediği kabulüyle yola çıkarlar. Bir bakıma, bireylerin dini yönelimlerinde sosyal çevrelerinin de etkili faktörler arasında yer alacaklarını ifade ederler. Bu çalışmada, bireylerin dini yönelimlerinde etkili olabilecek; sosyal güven, sosyal ağlar, fakülte, cinsiyet ve kalınan yer gibi faktörler ele alınıp incelenecektir. Bu çalışmada kullanılan bulgular, “Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışlarında Sosyal Sermayenin Rolü” başlıklı doktora tez çalışmamıza dayanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; içsel dini yönelim bakımından fakülteler, cinsiyet ve kalınan yerler arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde dışsal dini yönelim bakımından fakülteler, cinsiyet ve kalınan yerler arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yapılan korelasyon testi sonuçlarına göre, toplumsal güven ile içsel dini yönelim arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusuyken (r=,107; p<0,05) dışsal dini yönelim ile anlamlı bir ilişkinin söz konusu olmadığı (r=,027; p>0,05) gözlemlenmiştir. Yine, sosyal ağlar ile içsel dini yönelim arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin (r=,172; p<0,05) olduğu fakat sosyal ağlar ile dışsal dini yönelim arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı (r=,-029; p>0,05) gözlemlenmiştir.