5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİKURMACA METİNLERİN “ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ”NE UYGUNLUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Kardaş M. N., Kardaş H.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.101, pp.709-725

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.709-725
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ders kitapları, eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılan temel materyallerdendir. Başka bir

söyleyişle ders kitapları, öğretmenlerin öğretim faaliyetlerinde kullandıkları materyallerin

başında gelmektedir.

Türkçe ders kitaplarında farklı tema ve ünitelere hizmet eden farklı türlerden metinler yer

almaktadır. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinin öğrencilerin anlama ve anlatma

becerilerini, hayal dünyalarını geliştirerek onları düşünen, eleştiren çevre ve toplumun

dinamiklerine duyarlı bireyler noktasına getirmesinde etkisi büyüktür. Bu bağlamda Türkçe

ders kitaplarında yer alan metinlerin çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermesi, çocuğun ihtiyaçları

doğrultusunda tasarlanması oldukça önemlidir. Söz konusu metinlerin çocuğa görelik ilkesi

çerçevesinde ele alınıp işlenmesi çocuk yaştaki öğrencilerin bilişsel gelişimlerine olumlu

yönde katkı sunacaktır.

Bu nedenle öğrenci gerçekliğinin okuma metinlerinin hazırlanması aşamasında içerik ve

tasarım bakımından dikkate alınması gerekir. Şüphesiz bu anlayış, öğrenci ile kitap arasındaki

ilişkiyi geliştirecek ve pekiştirecektir. Bu anlayış Türkçe ders kitaplarının kalitesini de artıracaktır. Türkçe ders kitaplarında yer verilen metin ve görsellerin niteliği üzerine akademik düzeyde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapmak ilgili hususta alana ve alan araştırmacılarına katkı sunacaktır. Bu araştırmanın amacı;5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kurmaca metinlerin(hikaye, masal, öykü ,fıkra, fabl vb.) “Çocuğa görelik ilkesi”ne uygunluğu açısından değerlendirmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada doküman taraması/doküman incelemesi yapılmıştır.Verilerin toplanması sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Metinlerin Çocuğa

Görelik İlkesine Uygunluğu Formu” kullanılmıştır. 5’li likert olarak hazırlanan formda 20

madde yer almıştır.

Formla toplanan verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma

sonucunda Türkçe ders kitabında yer verilen kurmaca metinlerin büyük ölçüde çocuğa uygun

olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kurmaca metin, çocuk, çocuğa görelik