The Problems of Furniture Sector and Suggestions for Solutions (A Case Study of Van)


Creative Commons License

Ulay G.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5,5, no.5, pp.849-857, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out in order to determine the current situation and the problems faced by the enterprises operating in the Furniture and Carpenters Industrial Site in the city center of Van. For this purpose, 71 businesses were randomly selected from the businesses in Van furniture and carpenters industrial site. Businesses were visited and a questionnaire consisting of 12 questions was applied using face-to-face question-answer technique. With the questionnaire, data on the defining information of the enterprises such as the establishment date, number of employees and education status, production type, machines types, sales and order method, problems experienced and supports received were collected. As a result; the problems identified by the enterprises are respectively, the use of low technology machinery (93%), website not having (85.9%), insufficient vocational training (81.9%), capital insufficiency (69%), insufficient demand (49.3%), transportation (46.5%), workplace rent (45.1%), raw material (39.4%). In addition, it is determined that the average operating time of the enterprises is 26 years and the average working personnel is 3.1 people. Recommendations on consultancy services, cooperation with vocational training institutions and increasing the level of technology use were included for the furniture businesses within the scope of the research.

Keywords: Enterprises, Furniture, Production, Van, Woodwoorking.

Bu çalışma Van il merkezinde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Van mobilyacılar ve marangozlar sanayi sitesindeki işletmelerden rastgele 71 işletme seçilmiştir. İşletmeler ziyaret edilmiş ve yüz yüze soru-cevap tekniği kullanılarak 12 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anket ile işletmelere ait kuruluş tarihi, çalışan sayısı ve eğitim durumu, üretim türü, mevcut makineler, satış yöntemi, yaşanan sorunlar ve alınan destekler gibi işletmeyi tanımlayıcı bilgilere ilişkin veriler toplanmıştır. Sonuç olarak; işletmelere ait tespit edilen problemler sırasıyla, düşük teknolojili makine kullanımı (% 93), web sitesine sahip olmamak (% 85,9), mesleki eğitimi yetersiz personel (% 81,9), sermaye yetersizliği (% 69), talep yetersizliği (% 49,3), ulaşım (% 46,5), işyeri kirası (% 45,1), hammadde (% 39,4) ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işletmelerin ortalama faaliyet süresi 26 yıl ve işletme başına düşen ortalama personel sayısı 3,1 kişi olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki mobilya işletmelerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti, mesleki eğitim kurumları ve diğer ilgili kurumlar ile iş birliği ve teknoloji kullanım düzeyinin artırılması konusunda önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ağaç işleri, İşletme, Mobilya, Üretim, Van.