Pomza ve Genleştirilmiş Perlit Madenlerinin Köpük Betonda Agrega Olarak Kullanılması


Creative Commons License

Kılıçer A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.268-285, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pomza ve Genleştirilmiş Perlit Madenlerinin Köpük Betonda Agrega Olarak Kullanılması
 
Ali Kılıçer
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van alikilicer@gmail.com
 
Öz: Bu çalışmada pomza ve genleştirilmiş perlit madenlerinin köpük ajanı kullanılarak köpük betonda agrega olarak kullanılabilirlikleri araştırılmıştır. Çalışmada pomza ve genleştirilmiş perlit kullanılarak köpük beton üretilmiştir. Elde edilen köpük betonların yapı sektöründe kullanılabilirliğini tespit etmek için köpük beton örnekleri üzerinde tek eksenli basınç dayanım deneyi, donma-çözülme ve ısı iletkenliği deneyleri yapılmıştır.  Ayrıca çimento yerine belli miktarlarda pomza kullanılarak bu şekilde elde edilen köpük betonların basınç dayanım ve donma-çözülme sonrası direnç kaybı belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda 90 mikrondan küçük pomzanın % 30’a kadar çimento ile yer değiştirmesiyle nispeten daha iyi basınç dayanımına sahip olduğu ve donma-çözülmeye karşı daha dirençli olduğu tespit edilmiştir. Pomza ve genleştirilmiş perlitin köpük beton içinde agrega olarak kullanılmasıyla birlikte en yüksek değer olarak 728 kg/m3’de 3.1 MPa değerine ulaşılmıştır. Genleştirilmiş perlit agregalı köpük betonlarında ise 273 kg/m3’de 0.078 W/mK ısı yalıtım değerine ulaşılmıştır.  Anahtar kelimeler: Ekonomik jeoloji, Köpük beton, Genleştirilmiş perlit, Pomza.
 Usage As Aggregate of Pumice and Expanded Perlit Mines in Foam Concrete
 
Abstract: In this study, the usability of pumice and expanded perlite mines as foam aggregates have been investigated by using foam agent. In this study, foam concrete have been produced by using pumice and expanded perlite. Uniaxial pressure test, freeze-thaw and thermal conductivity tests have bee performed on the foam concrete samples in order to determine the usability of the obtained foam concretes in the building sector. In addition, using certain amounts pumice instead of cement, in this way, the compressive strength and reactions to freeze-thaw of obtained foam concrete have been determined. In experimental studies, it has been found that pumice which are smaller than 90 microns had relatively better compressive strength by displacement with up to 30% cement and was more resistant to freezing dissolution. With the use of pumice and expanded perlite as aggregate in foam concrete, the highest  value of 3.1 MPa have reached at 728 kg / m3. Foam concretes with expanded perlite aggregates have reached a heating insulation value of 0.078 W / mK in 273 kg / m3. Key words: Economic geology, Expanded perlite, Foam concrete, Pumice.