ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARI ÜZERİNDE ROL OYNAMA TEKNİKLERİNİN ETKİSİ


Creative Commons License

Kardaş M. N.

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES AND EDUCATION, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, vol.1, no.21, pp.704-709

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.704-709
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada rol oynama tekniklerinin iki dilli Arap öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde

rol oynama etkinliklerinin etkisi incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.

Araştırmada nicel araştırma modellerinden ön-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen

uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını Bitlis’in Güroymak ilçesinde Arap kökenli öğrencilerin eğitim

gördüğü bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır. Arap kökenli öğrencilerin 22’si deney grubunu oluştururken

20’si kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen rol

oynama teknikleri uygulanırken kontrol grubunda müfredata uygun sözlü anlatım eğitimi verilmiştir. Uygulamalar

2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde 8 hafta boyunca Türkçe derslerinde sürdürülmüştür. Ön test

son test verilerinin değerlendirilmesinde Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek ön

test son test uygulamalarında sınıf içinde öğrenciler tarafından ön test ve son test uygulamalarında doldurulmuştur.

Ön Test ve son test uygulamalarında uygulanan ölçekle toplanan verilerin analizinde istatistiksel analiz

teknikleri kullanılmıştır (Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan IBM SPSS

20.0Statistics (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı kullanılmıştır.) Normal dağılım

gösteren verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre; deney veya kontrol grubunun kendi

içerisinde ön test - son test farklarının belirlenmesi için “İlişkili Örneklemler t- Testi”; deney ve kontrol gruplarının

ön-son test farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır. Deneysel

süreçler neticesinde rol oynama teknikleriyle yapılan eğitimin Arap kökenli iki dilli öğrencilerin Türkçe

konuşma kaygıları üzerinde düşük de olsa olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Konuşma Kaygısı, Arap, Türkçe Dersi