Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Mesleki Farkındalık Seviyesinin Oral Hijyen ve Dental Anksiyete Üzerine Etkisi


Alpaslan Yaylı N. Z. , Keskin Tunç S. , Altındal D.

Türk Periodontoloji Derneği 48.Uluslararası Bilimsel Kongresi 27.Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.10

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.10

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diş uygulamaları hakkında düşük düzeyde bilgi sahibi birinci sınıf diş hekimliği öğrencileri ile diş
hekimliği uygulamalarını ayrıntılı olarak öğrenen son sınıf öğrenciler arasında ağız hijyeni durumu ve dental anksiyete farklılıklarını
değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören, sigara içmeyen, sistemik hastalığı olmayan
ve son 6 ayda antibiyotik kullanmayan birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri araştırmanın amaç ve yöntemleri hakkında bilgilendirilmiş
ve çalışmaya gönüllüler dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara CORAH-Dental Anksiyete Ölçeği (C-DAS) uygulanmıştır. Bir yıl içinde
diş ziyaretlerinin sıklığı tüm katılımcılara sorulmuştur. Periodontal durum (Gingival İndeks (Gİ), Plak İndeks (Pİ), Sondlamada
Kanama (SK), Cep Derinliği (CD), Klinik Ataçman Seviyesi (KAS)) ve DMFT indeksi ölçülmüş ve kaydedilmiştir. İstatistiksel
analiz için NCSS 2007 programı kullanılmıştır (p<0.05).
Bulgular: Birinci sınıf ve son sınıf öğrenciler arasında diş hekimine ziyaret sıklığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.001). Birinci sınıf öğrencilerinin dental anksiyete düzeyleri, son sınıf öğrencilerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(p<0.01). Birinci sınıf öğrencilerinin Gİ, Pİ ve SK değerleri son sınıf öğrencilerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001).
CD ve KAS ölçümleri arasında istatistiksel fark bulunamamıştır (p>0.05). Birinci sınıf öğrencilerinin DMFT indeksinin son sınıf
öğrencilerden önemli ölçüde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.001).
Sonuç: Bu çalışma sonuçları, daha endişeli hastaların ağız hijyenlerinin zayıf olduğunu, diş hekimlerine daha az ziyarette
bulunduklarını ve daha fazla diş hekimliği uygulamasına ihtiyaç duyduklarını göstermiştir.

Objective: The purpose of this study was assessing oral hygiene status and dental anxiety differences between the freshman dental
students with a low level of knowledge about dental practices and senior students who have learned dental practices in detail and
the effect of awareness on dental practices.
Materials-Methods: Non-smoker, freshman and senior students of Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry without systemic
diseases and didn’t use antibiotics in the last 6 months were informed about the aims and methods of the research and the volunteers
were included in the study. CORAH-Dental Anxiety Scale (C-DAS) was applied to the participants. Frequency of dental visits in a
year was asked all the participants. Periodontal status (Gingival Index, Plaque Index, Bleeding on Probing, Pocket Depth, Clinical
Attachment Level) and DMFT index were measured and recorded. NCSS 2007 program was used for statistical analysis (p<0.05).
Results: There was a statistical significant difference in the frequency of dental visit between freshman and senior students (p<0.001).
Dental anxiety of the freshman students was found significantly higher than that of the senior students (p<0.01). GI, PI and BOP
values of freshman students were significantly higher than senior students (p<0.001). There wasn’t istatistical differences between
PD and CAL measurements (p>0.05). It was found that the DMFT index of freshman students was significantly higher than the
senior students (p<0.001).
Conclusion: This study results have shown that more anxious patients’ oral hygiene is weak, individuals with high dental anxiety
make fewer visits to dentists, and need more dental practices.