Deneysel diyabet modelinde Solanum nigrum meyve ekstresinin antioksidan ve antihiperlipidemik etkisi


Creative Commons License

Öner A. C., YUR F., Fethulla M. N.

1. Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic non-commu­nicable disease; it is globally considered as the fifth cause of death and it has attained worldwide epidemic pro­portions. In addition, extracts of several herbal medicines have been used and recommended to have potential therapeutic effects on diabetes and its complications. Extracts from Solanum nigrum Linn (European black nightshade) which belongs to Solanum genus and Solanaceae family has been reported to exhibit anti-tumor activity against different types of cancers and significant antidiabetic activities against diabetes. In our study, we aimed to investigate the diabetic effects of Solanum nigrum extract using the control group (C), diabetes group (D), groups given the Solanum nigrum extract (SN) and (D + SN). Our results observed the biological effectiveness of Solanum nigrum extract on glucose levels, significant increasing of serum glucose level group (D) (663 ± 21.8 mg/dL) in comparison with C (131 ± 9.8 mg/dL) were recorded. However, there were no significant difference in glucose level between C group (131 ± 9.8 mg/dl) and SN group (196.14 ± 12.1 mg/dL). Moreover, glucose level of D+SN group (484.8 ± 40.0 mg/dL) was significantly higher than C (131 ± 9.8 mg/dl), D (663 ± 21.8 mg/dl) and SN groups (196.14 ± 12.1 mg/dL). Furthermore, despite noticeable changes in blood levels of Cholesterol, triglyceride, HDL, LDL and VLDL in response to the respective extract, results showed no significant differences in levels of those parameters between all groups. These results might reflect non antihypercholesterolemia and hypotriglycemia effects of the extract of Solanum nigrum. These results might be due to the changes of biological and therapeutic activities of this plant according to where is grown and its cultivars are being cultivated. Total antioxidant status (TAS) level in D group (1.85 ± 0.15.7) was significant when compared C group (1.28 ± 0.17). However, significant differences were observed between D group and D+SN group (1.54 ± 0.07).TAS levels showed no significant difference in both SN (1.27 ± 0.10) and D+SN (1.54 ± 0.07) groups in comparison to control. Total oxidant status (TOS) level in D group (6.30 ± 1.41) was given significant differences in comparison with control C (3.87 ± 0.34), SN (4.87 ± 0.80) group and D+SN (4.14 ± 0.34) groups. In contrary, there were no significant differences between all of C, SN D+SN groups. These results suggest an imbalance between antioxidant defense and free radical generation which has an important role in the progression of diabetic complication. The extract of this plant might have therapeutic effect on patients with diabetes. As a result, we can say that the solanum nigrum plant extract is effective on diabetes, but it can not lower the glucose level to normal levels, it needs to be investigated in future studies and its effects at different doses by different extraction methods.

Diabetes mellitus (DM) kronik metabolik bulaşıcı olmayan bir hastalıktır; küresel olarak beşinci ölüm nedeni olarak görülmektedir ve dünya çapında salgın boyutlara erişmiştir. Buna ek olarak, çeşitli bitkisel özlerin ekstraktları kullanılmış, diyabet ve komplikasyonları üzerinde potansiyel terapötik etkilere sahip olduğu önerilmiştir. Solanum cinsine ve Solanaceae familyasına ait olan Solanum nigrum Linn'den (European black nightshade) elde edilen ekstraktların, farklı kanser tiplerine karşı anti-tümör etkinliği ve diyabete karşı önemli antidiyabetik etkinlik sergilediği rapor edilmiştir. Çalışmamızda kontrol grubu (C), Diyabet (D) grubu, Solanum nigrum ekstraktı verilen gruplar (SN) ve (D + SN) kullanılarak, Solanum nigrum özütünün diyabetik etkilerini araştırmak amaçlandı. Solanum nigrum ekstraktının glikoz düzeyleri üzerindeki biyolojik etkinliğine bakıldığında; kontrol grubu (131 ± 9.8 mg / dL) ile karşılaştırıldığında diyabet grubunun (663 ± 21.8 mg / dL) serum glikoz düzeyini belirgin şekilde arttığı kaydedildi. Bununla birlikte, kontrol grubu (131 ± 9.8 mg / dl) ve SN grubu (196.14 ± 12.1 mg / dL) arasında glikoz düzeyinde anlamlı bir farklılık yoktu. Dahası, D + SN grubunun (484.8 ± 40.0 mg / dL) glukoz düzeyi kontrol (131 ± 9.8 mg / dl) ve SN gruplarına (196.14 ± 12.1 mg / dL) göre anlamlı derecede yüksek, D (663 ± 21.8 mg / dl) grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Ayrıca, kolesterol, trigliserit, HDL, LDL ve VLDL'nin ilgili ekstrakta yanıt olarak kan düzeylerinde belirgin değişiklikler olmasına rağmen, sonuçlar tüm gruplar arasında bu parametrelerin seviyelerinde anlamlı bir farklılık göstermedi. Bu sonuçların Solanum nigrum özütünün antihiperololesterolemi ve hipotriglisemi etkilerinden olduğu düşünülmektedir. D grubunda total antioksidan status (TAS) düzeyi (1.85 ± 0.15.7) kontrol grubuyla (1.28 ± 0.17) karşılaştırıldığında anlamlı bulundu (p<0.05). Bununla birlikte, D grubu ile D + SN grubu (1.54 ± 0.07) arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). TAS düzeyleri, SN (1.27 ± 0.10) ve D + SN (1.54 ± 0.07) gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı fark göstermedi. D grubundaki (6.30 ± 1.41) total oksidan status (TOS) düzeyi kontrol  (3.87 ± 0.34), SN (4.87 ± 0.80) ve D + SN (4.14 ± 0.34) grubuna göre anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). Aksine, tüm kontrol, SN ve D + SN grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Sonuç olarak, solanum nigrum bitki ekstresinin, diyabet üzerine etkili olduğu fakat glukoz seviyesini normal düzeylere düşüremediği, ileride yapılacak çalışmalar ile farklı eksraksiyon yöntemleri ile farklı dozlarda etkisinin araştırılması gerektiğini söyleyebiliriz