Biyokütle ve Fosil Yakıt Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1980-2013 OECD Ülkeleri


Torusdağ M., Arvas M. A.

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.ISBN, pp.829

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: ISBN
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.829

Abstract

Energy is one of the important inputs to economic growth. The aim of our work is economic growth and alternative energy consumption types; is an econometric analysis of the relationship between fossil fuel and biomass energy consumption. In our study, the causal relationship between alternative energy consumption and gross domestic product in the oecd countries for the period 1980-2013 is investigated. The panel data set was used for the econometric study, panel unit root and panel cointegration and panel tests of Dimitreschu Hurlin (2012) were applied.

Keywords: Biomass, Fossil, Energy, Panel Causality

Enerji ekonomik büyümenin önemli girdilerinden birisidir. Çalışmamızda amaç ekonomik büyüme ile alternatif enerji tüketim türlerinden; fosil yakıt ve biyokütle enerji tüketimlerinin arasındaki ilişkinin ekonometrik olarak analizinin ortaya konulmasıdır. Çalışmamızda 1980- 2013 dönemi için OECD ülkelerinde alternatif enerji tüketimi ile gayrisafi yurtiçi hasıla arasında nedensellik ilişkisinin araştırılmasıdır. Söz konusu ekonometrik çalışma için panel veri seti kullanılmış, panel birim kök ve panel eşbütünleşme ve Dimitreschu Hurlin (2012) panel testleri uygulanmıştır.