Prophet's Attitude to Diseases


Gezer A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisis, vol.0, pp.625-640, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

There are many hadiths of the Prophet about issues such as illness, health, treatment, patient visit, cleaning. For this reason, a separate branch has been formed under the name of Tıbb-ı Nebevi (Prophetic Medicine) in ​​Hadith issues. Is Tıbb-ı Nebevi (Prophetic Medicine) a reflection of the Prophet's human experience and knowledge? Or is there some inspiration or revelation in it? Although we do not participate in these discussions, when we evaluate the hadiths in the field of medicine in general, we can easily say that the phenomenon of Preventive Medicine exists considerably, even if it is not named. It is known that although the diseases are mostly individual, sometimes they can be social and sometimes global. The global epidemic (pandemic) we are in is an example of this. The Islamic Religion, which claims to be a global religion, should be able to offer solutions to the problems of individuals, society and globally. However, it does not make sense to wait for the solution of all the problems until the apocalypse as a ready-to-apply template from a person who lived 1400 years ago and completed his prophetic duty. Today's muslim should be able to offer new solutions to new problems faced, in the light of the Sunnah. An example of this is the demonstration of the Prophet's and therefore Islam's approach to Epidemics and Quarantine. In this study, we will try to enlighten this issue based on the relevant hadiths.

Hastalık, sağlık, tedavi, hasta ziyareti, temizlik gibi konularda Hz. Peygamber’in bir çok hadis vardır. Öyle ki Hadis konuları içinde, Tıbb-ı Nebevi adı altında ayrı ve müstakil bir alan oluşmuştur. Tıbb-ı Nebevi,  Hz. Peygamber’in beşerî tecrübe ve bilgilerinin bir yansıması mıdır? Yoksa kısmen de olsa ilham ya da vahiy yönleri var mıdır? Bu tartışmalara girmemekle beraber, tıp alanındaki hadisleri genel olarak değerlendirdiğimizde, Sünnette ismi bizzat konmamış olsa bile azımsanmayacak bir Koruyucu Tıp/Hekimlik olgusunun var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Malumdur ki hastalıklar çoğunlukla bireysel olduğu halde bazen toplumsal, bazen de küresel olabilir. İçinde bulunduğumuz küresel salgın (pandemi), bunun bir örneğidir. Küresel bir din olma iddiasındaki İslam Dini, hem fert hem toplum hem de küresel anlamda bütün sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunabilmelidir. Bununla beraber, kıyamete kadar gelecek bütün sorunların çözümünü, 1400 yıl önce yaşamış ve Peygamberlik görevini tamamlamış bir şahıstan, uygulanmaya hazır bir şablon şeklinde beklemek mantıklı değildir. Karşılaşılan yeni sorunlar karşısında yeni çözüm önerilerini, Peygamber’in getirdiği ilkeler doğrultusunda, yani sünnetin ışığında günümüzün Müslümanı sunabilmelidir. Bunun bir örneği olarak, Hz. Peygamber’in ve dolayısıyla İslam’ın Salgın Hastalıklar ve Karantina Mefhumu ile ilgili yaklaşımının ortaya konması meselesini kabul edebiliriz. Biz bu çalışmamızda ilgili hadislerden yola çıkarak bu konuyu aydınlatmaya çalışacağız.