Kur’ân Belagatı Bağlamında Edep


Creative Commons License

Aydın H.

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.3, pp.422-434, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: İslami Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ATLA Religion Database, EBSCO Education Source, Index Islamicus, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.422-434
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

14 Asırdan beri milyonlarca insanın yaşam stillerini değiştirip. kendi öngördüğü prensiplere göre tanzim eden Kur'an'ın insanlara tesir etmesinin altında yatan özelliklerden biri de. onun ahiili o lgulara önem v.:nnesidir. Hiç şüphesiz bu ahlaki olguların içinde edeh önemli bir yer tutar. Bcr ne kadar Kur"aıı"da bir ifade olarak gcçnıese. de edeb, tema w ifade: onnl arında gayet zengin olarak kullanılmıştır. Bwıu. hem Kur aıı·ın kendi üslulıunda hem de peygamberlerin kendi kavimleriyle yaptık ları diyaloglarda görmek mümkündür. Kur·an·da ~debin bu şekilde kullanılması, slam davetinde bulıınaıılar için davet üslubunu hdirkıııede temel bir rol oyııayacaktır. Bu ahhiki adeınle ezenmey.ııı dawıç nin. davetinde ba-~arılı lnHL~ıııa imkan yuktur. İnsanları din e davet eden da vetı,:inin . insanların arzularını, temayiillerini. insiyaklarını bilınes~ insan doğa~ını tanıma ı la ımdır. Bu ise biiyük bir anla ş ve feraset gerektirecek olan bir şti . Bu bağlamda daveıçini n davet üslubunu belirlemede edeb bakımından zengin olan. gere!,. Kur·an·ın kendi üslubu. gerek se peygamber