Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÇELİKYÜREK H., KARAKUŞ K., KARA M.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.7, no.12, pp.2089-2094, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The data stored for a long time in livestock enterprises will play a crucial role in increasing the productivity in animal production, revealing animal breeding values, meeting qualified breeding needs, making effective breeding organizations, obtaining high income, determining the animals to be kept or as a breeder. Among the important technical data kept in livestock enterprises; ram, bull, and goat and their reproduction, growth-development, yield records (animal weight and wool yield in small ruminants, body weight gain, feed consumption, lactation and milk yield), reproductive performance measures, slaughter and carcass dimensions and characteristics records such as meat quality, animal diseases and vaccination practices can be shown as important technical data in livestock enterprises. Issues such as followed animals and storing identifying information of the animals from this data in the database are being made compulsory for conformity program of Turkey with the European Union by the rule number 27137 “Regulation on the identification, registration and monitoring of sheep and goat type of animals” that published in the official newspaper by Agriculture and Forestry Ministry on 10.02.2009. Nowadays, database software such as MySQL, MS SQL, Postrage SQL, Oracle, Firebird, IBM DB2 and MS Access are used in order to obtain healthy data and store the data safely. Knowledge of the use and cost of this database software and Database Management Systems (DBMS) is important for the enterprise. In this study, it is aimed to give information about the software that adds value to the enterprise and their costs of the operations on enterprise.

Hayvancılık işletmelerinde uzun süre saklanan veriler, hayvansal üretimlerde verimliliğin artırılabilmesi, hayvan damızlık değerlerinin ortaya konulabilmesi, nitelikli damızlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, etkin ıslah organizasyonlarının yapılabilmesi, yüksek gelir elde edilebilmesi, sürüden ayıklanacak veya damızlık olarak elde tutulacak hayvanların belirlenmesinde etkin rol oynayacaktır. Hayvancılık işletmelerinde tutulan önemli teknik veriler arasında; damızlık koç/boğa/teke kayıtları ve bunlara ilişkin üreme, büyüme- gelişme, verim kayıtları (küçükbaş hayvanlarda yapağı ve kıl verimi, besideki canlı ağırlık artışları, yem tüketimi, laktasyon ve süt verimi), döl verimi ölçütleri, kesim ve karkas ölçü ve özellikleri, et kalitesine ilişkin kayıtlar, hayvan hastalıkları ile aşı uygulamaları ile ilgili kayıtlar gösterilebilir. Bu verilerden hayvana ait tanımlayıcı bilgilerin veritabanlarında saklanması ve hayvan takiplerinin yapılması gibi konularda Türkiye’nin AB’ne uyum programı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10.02.2009 tarihli 27137 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği” kapsamında zorunlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde sağlıklı verilerin elde edilebilmesi ve eldeki verilerin de güvenle saklanabilmesi amacıyla MySQL, MS SQL, Postrage SQL, Oracle, Firebird, IBM DB2, MS Access gibi veri tabanı yazılımlarından yararlanılmaktadır. Bu veritabanı yazılımlarının ve Veritabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) kullanımının ve işletmeye maliyetinin bilinmesi, işletme için önemlidir. Bu çalışma ile bu yazılımların işletmeye kattığı değer ve işletmeye maliyetleri konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.