THE RELATIONSHIP OF COVID-19 FEAR LEVELS OF CORONARY ARTERY PATIENTS AND SLEEPLESSNESS


Ersoy S., Turan R., Sir Ö., Özkahraman Koç Ş., Kaplan E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 - 29 October 2022, pp.96

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study was planned to determine the fear levels of individuals with coronary artery disease against COVID-19 and their relationship with insomnia. Material-Method: This research was planned in descriptive design. The research was carried out with patients who were being treated in the cardiology clinic of a training and research hospital in the province of Van. The population of the study consisted of 290 patients who were treated in the clinic between May-July 2021. The sample of the study, on the other hand, was determined as 165 patients, who agreed to participate in the study and as a result of the statistical analysis performed with a 5% margin of error and 95% confidence interval. Data were collected using the patient information form, the COVID-19 Fear Scale, and the Bergen Insomnia Scale. SPSS-22 package program was used to evaluate the data. Results: The age range of 73.9% of the individuals participating in the study was 45-68, 58.8% were male, 87.9% were married, 53.3% had COVID-19 disease, 78.8% had COVID-19 found to be vaccinated. Considering the scale total score averages of the individuals participating in the research; the mean score of the COVID-19 fear scale (22.12±6.10) and the total mean score of the Bergen insomnia scale (17.36±7.42) were determined. As a result of the analysis performed to determine the relationship between the scale total score averages, a moderate, positive significant relationship was found (r=0.480, p<0.01). Conclusion: Considering the Results of the study, it was determined that the patients' fear of COVID-19 was moderate. Although the average insomnia score level of individuals with Coronary Artery Disease was moderate, it was found that all patients included in the study had sleep problems. Considering the relationship between fear of COVID-19 and insomnia, it was concluded that fear caused by COVID-19 disease causes individuals to be sleepless.

Amaç: Bu çalışma koroner arter hastalığı olan bireylerin COVID-19hastalığına karşı korku düzeyleri ve uykusuzluk ile ilişkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Materyal-Metot: Bu araştırma tanımlayıcı desende planlandı. Araştırma Van ili içerisinde bir eğitim ve araştırma hastanesi, kardiyoloji kliniğinde tedavi görmekte olan hastalarla gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında klinikte tedavi gören 290 hasta oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden ve %5 hata payı, %95 güvenirlik aralığıyla yapılan istatistiksel analiz sonucu 165 hasta olarak saptandı. Veriler hasta bilgi formu, COVID-19 Korku Ölçeği ve Bergen Uykusuzluk Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-22 paket programı kullanıldı Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %73,9’nun yaş aralığı 45-68, %58,8 erkek,%87,9 evli, % 53,3’nün COVID-19 hastalığına yakalandığı, %78,8’nin COVID-19 aşısı olduğu saptandı. Araştırmaya katılan bireylerin ölçek toplam puan ortalamalarına bakıldığında; COVID-19 korku ölçeği puan ortalaması (22,12±6,10), Bergen uykusuzluk ölçeği toplam puan ortalaması ise (17,36±7,42) saptandı. Ölçek toplam puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan analiz sonucunda ise orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0,480, p<0,01). Sonuç: Araştırma sonuçlarına bakıldığında hastaların COVID-19 korkularının orta seviyede olduğu saptandı. Koroner Arter Hastalığı olan bireylerin uykusuzluk puan ortalamaları seviyesi orta düzeyde bulunmasına rağmen çalışmaya dahil edilen tüm hastaların uyku sorunu yaşadığı saptandı. COVID-19 korkusu ve uykusuzluk arasındaki ilişkiye bakıldığında COVID-19 hastalığı kaynaklı korkunun bireylerin uykusuz kalmasına neden olduğu sonucuna varıldı.