The Effect Of The Precautionary Principle On Financial Sustainability: BIST Application


Kurt Y.

VI. INTERNATIONAL SYMPOSUIM ON ACCOUNTING AND FINANCE- ISAF 2021, Bursa, Turkey, 23 - 25 April 2021, pp.144

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.144
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, in order to test whether there is a relationship between the prudence levels of the enterprises and their financial sustainability, 15-year data of the enterprises that were traded in Borsa Istanbul (BIST) between 2005 and 2019 were examined on an annual basis. Financial sustainability in the context of Turkey Accounting and Financial Reporting Standards (IAS / IFRS) net profit in the long term of the reporting entity in accordance with the and final stock prices with a comprehensive profit figures were discussed. “Negative Accruals Method” developed by Givoly and Hayn (2000) was used in calculating the prudence levels of the enterprises. The data obtained by making use of the financial status tables, cash flow statements, profit / loss and other comprehensive income statements of the enterprises included in the study were tested using the panel data analysis method. As a result of the research, it has been determined that as the prudence levels of the enterprises increase negatively, the total comprehensive profit of the enterprises and the stock prices at the end of the period increase, and the period profits decrease.

Bu çalışmada işletmelerin ihtiyatlılık düzeyleri ile finansal sürdürülebilirlikleri arasında bir ilişki olup olmadığının test edilmesi amacıyla, 2005-2019 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST)’de kesintisiz olarak işlem gören işletmelere ait 15 yıllık veriler yıllık bazda incelenmiştir. Finansal sürdürülebilirlik bağlamında Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na göre raporlama yapan işletmelerin uzun vadede dönem kârı ve kapsamlı kâr rakamları ile dönem sonu hisse senedi fiyatları ele alınmıştır. İşletmelerin ihtiyatlılık düzeylerinin hesaplanmasında ise, Givoly ve Hayn (2000) tarafından geliştirilen “Negatif Tahakkuklar Yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan işletmelerin finansal durum tabloları, nakit akış tabloları ile kâr/zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarından faydalanılarak elden edilen veriler, panel veri analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda işletmelerin ihtiyatlılık düzeyleri negatif olarak arttıkça, uzun dönemde işletmelerin toplam kapsamlı kârı ve dönem sonu hisse senedi fiyatlarının arttığı, dönem kârlarının ise azaldığı tespit edilmiştir.