EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEMEDAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Creative Commons License

YEŞİL S., ZIRHLIOĞLU G.

MARDİN ARTUKLU ULUSLARARASI MULTIDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.232-248

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232-248
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanlar gerek günlük hayatta gerekse akademik hayatlarında işlerini farklı nedenlerle erteleyebilmektedirler. Yapılan çalışmalarda erteleme davranışının nedenleri arasında en çok vurgulanan faktör “zaman yönetiminde başarısız olunması”dır. Ayrıca bireylerin yapacağı işe yoğunlaşma düzeyinin ve sorumluluk duygusunun zayıf olması, verimli çalışma alışkanlıklarına sahip olmaması erteleme eğiliminin diğer nedenlerini oluşturmaktadır. Akademik erteleme davranışının ortadan kaldırılabilmesi ya da asgari düzeye indirilebilmesi başarı açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun için de akademik ertelemenin nedenlerinin

doğru bir şekilde tespit edilip önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Genel olarak bu araştırmada da bu konu ele alınmıştır. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme davranışlarının nedenlerini belirlemek, bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülen betimsel ve nicel bir çalışma özelliği taşımaktadır. 2018-2019 akademik yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin dokuz farklı bölümünde öğrenim gören 2037 öğrenci, araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, ilgili bölümlerden rastgele seçilmiş toplam 458 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, Rüştü Yeşil ve Enver Şahan tarafından hazırlanmış olan “Akademik İşleri Erteleme Nedenleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik

ortalama, standart sapma, t testi, ANOVA, Tukey, Pearson’s korelasyon testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının akademik erteleme nedenlerini kendi üzerlerindeki etkisi ilişkin görüleri “oldukça etkiler” yönündedir. Etki derecesini alt boyutlara göre değerlendirdiğimizde ise öğretmen adaylarının tüm alt boyutlarda genelde olduğu gibi “oldukça etkiler” yönünde bir görüşe sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının EYU, DOK, IOK, DI, AO alt boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre EYU, DOK, IOK ve AO alt boyutlarına ilişkin akademik erteleme puanlarının, öğretmen adaylarının okumakta oldukları bölümlere göre farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca ANOVA testine göre EYU, DOK, IOK ve AO faktörlerinde farklılaşmanın anlamlı olduğu belirlenmiştir.