OKUMA EĞİTİMİ


Creative Commons License

Kardaş M. N. (Editor), Kaya M. (Editor)

Pegem Akademi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Fiziksel ve zihinsel unsurların eş güdümü içerisinde meydana gelen okuma eylemi, basit bir kod çözmeden öte, kavrama, değerlendirme ve analiz etme işlemlerini kapsayan karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin ilk aşaması harf, şekil veya sembollerin gözle algılanmasıdır. Görme veya dokunma ile beyne iletilen veriler burada ön bilgilerle ilişkilendirilir ve kavranır.

Son yıllarda teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak bilgide de hızlı değişmeler ve gelişmeler olduğunu söylemek mümkündür. Bu değişim ve gelişmeleri takip edebilmek, çağa ayak uydurabilmek ve geleceği öngörebilmek toplumların gelişmesi ve ilerlemesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Düşünme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, yenilikleri takip edebilen bir toplum oluşturabilmek ancak iyi okuyucular yetiştirmekle mümkündür. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de medeniyetlerin gelişmişlik düzeyi ile toplumların okuma kültürleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bireyler okuma yoluyla yeni bilgiler öğrenir, bu bilgileri değerlendirerek bir yargıya ulaşırlar. Bu etkinlik bireylerin düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Dolayısıyla eğitim kurumlarında öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde önemle durulmalı, öğretim programları ve ders içerikleri bu kaygıyla oluşturulmalı/güncellenmelidir.

2018’de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim Fakültelerinin lisans programlarında güncellemeye gitmiş ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı dâhil olmak üzere yirmi beş lisans programını yenilemiştir. Bu süreçte Türkçe Eğitimi lisans programındaki dersler ve ders içerikleri de değişmiştir. Türkçe Eğitimi Lisans Programı’nda okutulan Anlama Teknikleri-I: Okuma Eğitimi dersi Okuma Eğitimi olarak değiştirilmiştir. Dersin müfredatında yapılan değişiklik beraberinde yeni müfredata uygun kaynak kitap ihtiyacını getirmiştir. İncelemekte olduğunuz eser bu ihtiyaca binaen meydana gelmiştir.

Okuma Eğitimi dersinin içeriği dikkate alınarak Türkiye’nin farklı üniversitelerinde akademik çalışmalarını yürüten, Türkçenin ses bayraktarlığını yapan on sekiz alan uzmanının uzun ve özverili çalışmalarıyla bu eser vücut bulmuştur.

Eser on dört bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde “Okuma Eğitimiyle İlgili Temel Bilgiler”, ikinci bölümde “Okumanın Fiziksel ve Zihinsel Unsurları”, üçüncü bölümde “Bellek ve Özellikleri”, dördüncü bölümde “Okuma Söz Varlığı İlişkisi”, beşinci bölümde “Okuma Eğitiminde Dikkat”, altıncı bölümde “Okuma Kusurları”, yedinci bölümde “Okuma Süreçleri”, sekizinci bölümde “Okuma Becerisinin Geliştirilmesi”, dokuzuncu bölümde “Akıcı Okuma”, onuncu bölümde “Metin Türlerine Göre Okuma”, on birinci bölümde “Okuma Becerisine Yönelik Eğitim OrtamlaBecerisini Ölçme ve Değerlendirme”, on dördüncü bölümde “Okuma Etkinlikleri

Tasarlama” konuları işlenmiştir.

Eserin her bölümü, alan uzmanı farklı akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.

Bundan dolayı bölümler arasında farklı üslup ve yaklaşımların olması kaçınılmazdır.

Yazıların özgünlüğünü korumak amacıyla üslup ve yaklaşım birliğinin sağlanması

yoluna gidilmemiştir. Bu yönüyle eserin her bölümü bağımsız olarak da okunabilecek

bir nitelik taşımaktadır.

Eserin başta Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adayları, alanda

çalışmalarını yürüten akademisyen adayları, akademisyenler, öğretmenlerin bu yöndeki

ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap vereceği inancındayız.

İlk baskısı yapılan eserin fark edilen eksikliklerinin editörler veya bölüm yazarlarına

iletilmesinden mutluluk duyarız.Bu eserin hazırlanmasında önemli emekleri

geçen alan uzmanı akademisyen arkadaşlarımıza, kitabı büyük bir titizlikle baskıya

hazırlayan Pegem Akademi çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Çalışmanın yararlı

olması dileğiyle.

Editörler

Dr. Mustafa KAYA

ORCID No: 0000-0003-4755-4994

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ

ORCID No: 0000-0001-6732-7815