MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ AFLARININA BAKIŞ AÇILARI: VAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA


Dedeoğlu M.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.29-47, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bağımsız olarak faaliyetlerini icra eden muhasebe meslek mensuplarının vergi aflarına bakış açılarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Van ilindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler hedef kitle olarak belirlenmiştir. Çalışmada birincil veri toplama aracı olan anket yöntemi tercih edilmiş ve 2020 yılı Aralık ayında uygulanmıştır. Bu yolla elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve anlamlılık analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, muhasebe meslek mensupları mükelleflerinin vergi afları konusunda olumsuz düşünceye sahip olduklarını bildirmişlerdir. Yapılan vergi afları, muhasebe uygulamalarında daha kaliteli ve yasalara daha uygun bilgi üretimine katkı sağlamamaktadır. Meslek mensupları vergi aflarının, devletin vergi gelirlerine olumlu yönde katkı sağladığı yönündeki ifadeleri desteklemektedirler. Katılımcıların toplam 28 sorunun 14 tanesine yani yarısına “kararsızım” şeklinde cevap vermeleri dikkat çekmektedir.