Pandeminin Gölgesinde Tıp Öğrencisi Olmak COVID-19 Pandemisinin Tıp Öğrencileri Üzerinde Psikolojik Etkileri ve Öğrencilerin Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşleri


Creative Commons License

Çınar Tanrıverdi E., Sincan S., Özkurt Z., Şahingöz M., Kaşalı K., Layık M. E.

9. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI BİLİMSEL PLATFORMU 20-23 MAYIS 2021 - ONLINE KONGRE, Antalya, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.89-90

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.89-90
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinin tıp öğrencileri üzerindeki etkileri ve onların psikolojik ihtiyaçları hakkındaki çalışmalar sınırlıdır. Ancak, pandeminin tıp eğitimi üzerine derin etkileri olduğu muhakkaktır. Geleceğin doktorları olan tıp öğrencileri bir yandan pandeminin psikolojik etkileri ile başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan uzaktan eğitime adapte olmaya çalıştılar. Uygulamalı eğitimler ve mesleksel beceri eğitimleri tümüyle aksadı. Üstelik tıp öğrencilerinin eğiticileri pandemi ile en ön hatta savaşan ve kendileri de psikolojik olarak etkilenmiş olan doktorlardı. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin tıp öğrencileri üzerindeki psikolojik etkilerinin araştırılması, ön safta çalışma ile ilgili tutumlarının belirlenmesi ve pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitimle ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem:  Yedi yüz yirmi iki gönüllü preklinik tıp öğrencisi ile kesitsel bir çalışma yapıldı. Veriler 20 Aralık-27 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi bir anket yoluyla toplandı. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikler, uzaktan eğitimle ilgili görüşler ve ön safta çalışmakla ilgili tutumların sorulduğu bir bilgi formu, revize olayların etkisi ve uykusuzluk şiddeti indeksleri kullanıldı. Veri analizinde SPSS 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Bulgular:  Öğrencilerin ortalama yaşı 20,777±1,6950, 393’ü (%54,4) kadındı. Altı yüz doksan dokuzu (%96,8) eğitimleri konusunda kaygılı idi. Post-travmatik stress (PTSD) ve uykusuzluk prevalansı sırasıyla %25,1 ve %23,6 bulundu. PTSD ile uykusuzluk arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (χ2 =0,052, p=0,819). PTSD oranı kadınlarda erkeklere göre (χ2 =3,916, p=0,048), çevresinde COVID-19 geçiren biri olanlarda olmayanlara göre (χ2 =12,798, p<0,001), yakınlarına COVID-19 bulaşma korkusu fazla olanlarda az olanlara ve olmayanlara göre (χ2 =34,463, p<0,001), COVID19 ile ilgili haberleri sosyal medyadan takip edenlerde etmeyenlere göre (χ2 =8,250, p=0,004), eğitiminin aksaması ile ilgili kaygı düzeyi fazla olanlarda az olanlara ve olmayanlara göre (χ2 =42,147, p<0,001) anlamlı şekilde yüksekti. Uzaktan derslerin kötü olduğunu düşünenlerde (χ2 =17,340, p<0,007), internet bağlantı ve kota problemi yaşayanlarda (sırasıyla χ2 =14,213, p<0,001 ve χ2 =7,249, p=0,007) PTSD anlamlı şekilde daha yüksekti. Öğrencilerin Uzaktan eğitimle ilgili görüşleri Tablo 1’de, ön saflarda çalışmakla ilgili görüşleri Şekil 1’de sunuldu

Sonuç: Öğrenciler pandeminin psikolojik etkilerini yaşamakta, eğitimlerinin aksaması ile ilgili kaygılanmaktadır. Yarının doktorları olan öğrencilerimizi gelecek pandemilere hazırlarken, psikolojik etkilerin de farkında olmalı, ruh sağlıkları için acil ve uzun vadeli iyileştirici müdahaleleri hayata geçirmeliyiz. Anahtar Kelimeler:  COVID-19, tıp öğrencisi, tıp eğitim, uzaktan eğitim, olayların etkisi, uykusuzluk