SOME CRITICISMS DIRECTED TO THE QUR'AN SCIENCES SECTION OF GAS


Creative Commons License

Özdaş H.

3. Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin), Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.250-265

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ağrı
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.250-265
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The first volume of Fuat Sezgin's named Geschichte des Arabichen Schriftumgs, shortly known as GAS, was published in 1967. In this volume, the works, from the beginning to the first quarter of the fifth century, belonging to the sciences of Qıraat, exegesis, Hadith, History, Fiqh, Theology and Sufism were introduced and evaluated. Some criticisms were directed to Sezgin's this work. Ekrem Ziya al-Ömeri, in his article titled Mulahazat ve Istidrâkât ala Kitabi Tarih at-Turas al-Arabi mentioned that there are some information errors in the first volume of Sezgin's work and some corrections should be made. Hikmet Beshir Yasin, in his work named Istidrâkât ala Tarih at-Turas al-Arabi, criticized some of the information contained in the Qıraat and Qur'an Sciences sections of Sezgin's work. In this paper, some criticisms directed to the Qur'an Sciences section of Sezgin's work will be discussed.

Fuat Sezgin’in kısa adı GAS olan Geschichte des Arabichen Schriftumgs adlı çalışmasının ilk cildi 1967’de neşredildi. Bu ciltte başlangıcından beşinci asrın ilk çeyreğine kadar olan dönemdeki Kıraat, Tefsir, Hadis, Tarih, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf ilimlerine ait eserlerin tanıtım ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Sezgin’in bu çalışmasına bazı tenkitler yöneltilmiştir. Ekrem Ziya el-Ömerî, Mülâhazât ve istidrâkât alâ kitâbi “Tarihi’t-türâsi’l-’arabî,” li Fuad Sezgîn adlı makalesinde Sezgin’in eserinin birinci cildinde bazı bilgi hatalarının yer aldığından ve kimi düzeltmelerin yapılması gerektiğinden söz etmiştir. Hikmet Beşir Yasin ise İstidrâkât alâ Târihi’t-türâsi’l-‘arabî adlı eserinde Sezgin’in çalışmasının Kıraat ve Kur’ân İlimleri bölümlerinde yer alan bazı bilgileri tenkit etmiştir. Bu tebliğde, Sezgin’in çalışmasında Kur’ân İlimleri bölümüne yöneltilen bazı tenkitler ele alınacaktır.