Investigation of Attitudes and Care Behaviors of Student Nurses towards the Profession


Creative Commons License

Kaşıkçı M., Yıldırım Z., Sir Ö.

6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemsirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 September 2022, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutum ve bakım davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem Araştırmanın evrenini, Erzurum’da bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 1228 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırmanın örneklemini bu evrenden araştırmaya katılmayı kabul eden, araştırma kriterlerini karşılayan ve olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 326 öğrenci oluşturdu. Araştırmada veri kayıpları da göz önünde bulundurulduğunda araştırma 293 hemşirelik öğrencisiyle tamamlandı. Araştırmanın verileri online olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Bakım Davranışları Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Bununla birlikte, normal dağılım sağlayan ölçek puanları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için pearson korelasyon analizi yapıldı. Bulgular Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması (20,33) yıl, (%39,6)’sının 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve çoğunluğunun (%64,4) hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği saptandı. Öğrencilerin Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeği puan ortalamalarının (172,05±16,02) olduğu, bakım davranışları ölçeği puan ortalamalarının ise (4,62±0,51) olduğu saptandı. Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile bakım davranışları ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucu ölçek toplam puanı arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptandı (r:0,514, p<0,001). Sonuç ve Öneriler Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutum ve bakım davranışlarının değerlendirildiği araştırmada öğrencilerin mesleğe yönelik tutum ve bakım davranışları puan ortalamalarının yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir ilişki saptandı. Hemşirelik mesleğine yönelik olumlu bir tutuma sahip olan öğrencilerin algılanan bakım kalitesi artmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerin hemşirelik eğitimi süresince hemşirelik mesleğine yönelik olumlu tutum davranışlarının sürekliliğinin sağlanması için bakım kavramının kapsadığı bilişsel, duyuşsal alanlar ve psiko-motor becerilerin kazandırılması önerilmektedir