Küreselleşmeyle Gelişen Yabancılaşma Kavramı ve Sanat


Şahmaran Can G.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.3, pp.229-236, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.229-236
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Following the collapse of communism and the fall of Berlin Wall; a significant change occurred on individual within the postmodern society, directly affected from globalization, which is a status of integrating the rapid technological development with
machined industrial system. Individual has found himself inside a more complex struc-ture with the new urban life. Individual has started to show effort in order to make a dif-ference within this new and alien situation. The reason of this differentiating is the effort of individual's self-search. Because now the individual is alien. Alienation in contempo-rary psychology and sociology is defined as the feeling of estrangement of the individual towards the society he lives in, to the nature and to other people. The complex social structure emerged after the post-industrial urban life has a significant role in the genera-tion of the concept of alienation. Another factor is the new sociological sharing tat came along with the new capitalist order and technological developments by globalization are the triggering factors for the change of alienation.
This concept of modernity which appeared as a result of industry and tech-nology has brought wars, terror, chaos and an identity conflict together. Also, capitalism has generated a strong ideological oppression and caused the emergence of devastating reactions of which the impacts can also be seen in the field of art. All of these revolts against technological life have turned into riots against the dominant class ideology and culture in terms of planning the technological life and left its mark on art.
Keywords: Globalization, Individual, Alienation, Art

KÜRESELLEŞMEYLE GELİŞEN YABANCILAŞMA
KAVRAMI VE SANAT
CONCEPT OF ALIENATION AS A RESULT OF
GLOBALIZATIONAND ART
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Şahmaran CAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Öz
Komünizmin çöküşü ile Berlin duvarının yıkılması sonrası kapitalist yapının hızlı teknolojik gelişim ile birlikte makineleşmiş sanayi sisteminin tüm dünyayı birleştirme durumu olan küreselleşmeyle birlikte postmodern toplumdaki birey kavramında önemli bir değişim olmuştur. Birey yeni kent hayatıyla beraber kendisini çok daha karmaşık bir yapı içerisinde bulmuştur. Birey bu yeni ve yabancı durum içeris-inde kendisinde farklılık yaratma çabası içerisine girmiştir. Bireyin bu farklılaşma çabasının altında şüphesiz bireyin kendini arama çabası yatmaktadır. Çünkü birey artık yabancıdır. Yabancılaşma çağdaş psikolojide ve sosyolojide kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle sanayi sonrası kent yaşantısı sonucunda oluşan karmaşık toplumsal yapı, yabancılaşma kavramının oluşumunda etken bir role sahiptir. Bir diğer etken, küreselleşmeyle birlikte yeni kapitalist düzen ve teknolojik gelişimlerin getirdiği yeni sosyolojik paylaşım durumları, yabancılaşma kavramının son dönemdeki değişim-lerinde tetikleyici faktörlerdir.
Endüstri ve teknoloji sonucu ortaya çıkan bu modernleşme olgusu beraberinde savaşları, terörü, kaosu ve dolayısıyla bir kimlik bunalımını da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda kapitalizm güçlü bir ideolojik baskı süreci oluşturmuş ve sanatta da etkilerini gördüğümüz yıkıcı tepkilerin doğmasına neden olmuştur. Teknolojik yaşama karşı girişilen bütün bu başkaldırılar, teknolojik hayatın planlanmasında egemen olan sınıfın ideolojisine ve kültürüne karşı bir başkaldırıya dönüşerek sanata damgasını vurmuştur.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Birey, Yabancılaşma, Sanat