Investigation of Consumers' Intentions to Use Digital Currency for Shopping


Creative Commons License

Çelik Z., Dülek B.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.12, pp.284-303, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to examine the intentions of consumers to use digital currency for shopping. For this aim, data were collected from 230 people using the online survey method. Statistical analyzes were performed for the analysis of the hypotheses. According to the one-sample t-test result; digital currency has a significant positive effect on consumers' intention to use digital currency for shopping. According to the independent samples t-test results; there is a significant difference in the intention to use digital currency between genders. Male are more intent on making purchases using digital currency. However, according to the results of ANOVA; there is no significant difference in the intention to use digital currency between generations. According to the results of simple linear regression analysis, perceived innovativeness, enjoyment, ease of use, usefulness, speed of access, and trust have a significant positive effect on the intention to use digital currency. Perceived risk has a significant negative effect on the intention to use digital currency. However, the effect of perceived financial cost on the intention to use a digital currency is not significant. Recommendations are provided at the end of the study.

Bu çalışma, tüketicilerin alışveriş için dijital para birimini kullanma niyetlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla online anket yöntemi kullanılarak 230 kişiden veri toplanmıştır. Hipotezlerin analizi için istatistiksel analizler yapılmıştır. Tek örneklem t-testi sonucuna göre; dijital para birimi, tüketicilerin alışveriş için dijital para birimini kullanma niyeti üzerinde önemli olumlu bir etkiye sahiptir. Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre; cinsiyetler arasında dijital para birimi kullanma niyetinde anlamlı bir farklılık vardır. Erkekler, dijital para birimini kullanarak satın alma yapma konusunda daha isteklidir. Ancak ANOVA sonuçlarına göre; jenerasyonlar arasında dijital para birimi kullanma niyetinde anlamlı bir farklılık yoktur. Basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, algılanan yenilikçilik, zevk, kullanım kolaylığı, fayda, erişim hızı ve güven, dijital para birimi kullanma niyeti üzerinde anlamlı olumlu bir etkiye sahiptir. Algılanan risk, dijital para birimi kullanma niyeti üzerinde anlamlı olumsuz bir etkiye sahiptir. Ancak, algılanan finansal maliyetin dijital para birimi kullanma niyeti üzerindeki etkisi anlamlı değildir. Öneriler çalışmanın sonunda verilmiştir.