Öğrenciyi Merkeze Almak: Turist Rehberliği Eğitiminde Uzman Mantosu Yaklaşımı


Creative Commons License

Özoğul Balyalı T., Sezerel H.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.167-197, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.167-197
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study discusses the applicability of the mantle of expert approach in tourist guiding education and presents students’ perceptions on the mantle of expert approach based lessons. The expert mantle approach introduced by Dorothy Heathcote in the 1970s is a drama approach that takes students into a specialist role in the fictional field, taking advantage of their creativity. The basis of the approach discussed in this study; students while doing, living and, researching; in the process of creating an imaginary institution. In this study, qualitative research method was employed in order to better understand students' perceptions about drama experiences. The study group of the study consisted of 14 students attending Drama courses in the spring semester of 2016-2017 in Anadolu University Tourism Faculty Tourism Guidance Program. The questionnaire was developed by the researchers as open-ended questions. Before, during, and, after the drama sessions, oral and written feedback of the sessions were gathered and descriptive analyzes were conducted. In this study, it was concluded that the students' handling of the issues they will associate with their professional lives with the expert mantle approach is effective.

Bu çalışmada, uzman mantosu yaklaşımının turist rehberliği eğitiminde uygulanabilirliği tartışılarak, öğrencilerin uzman mantosu yaklaşımı tabanlı derslere yönelik algıları incelenmektedir. Dorothy Heathcote tarafından 1970’li yıllarda ortaya konan uzman mantosu yaklaşımı, öğrencilerin yaratıcılıklarından yararlanarak, öğrencileri kurgusal alanda birer uzman rolüne büründüren bir drama yaklaşımıdır. Bu çalışmada ele alınan yaklaşımın temeli; öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve araştırarak; bir konuyu, bir kurum oluşturma süreci içerisinde ele almalarıdır. Çalışmada, öğrencilerin drama yaşantılarına yönelik algılarını daha iyi anlayabilmek için nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Programı’nda 2016-2017 bahar döneminde Drama derslerine katılan 14 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından açık uçlu sorulardan oluşan soru formu geliştirilmiştir. Drama oturumları öncesinde, sırasında ve sonrasında, oturumların sözlü ve yazılı geri bildirimleri toplanmış ve betimsel analizler yapılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin mesleki hayatlarıyla bağdaştıracakları konuları uzman mantosu yaklaşımı ile ele almalarının etkili olduğu sonucuna varılmıştır.