The Effects of Socio-Economic Characteristics on Environmental Awareness: The Case of Van City


Creative Commons License

Kanberoğlu Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2021, pp.629-648, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is accepted that social life affects the environment and social life in
its environment. Human beings are meeting day by day such as air, water, soil,
natural vegetation, animal species, and destruction of the cultural environment.
The main condition for dealing with these environmental problems is to gain
environmental awareness. Environmental awareness involves exhibiting
environmentally friendly behaviors by having information about the
components of the environment. It is observed that measures to protect the
environment have increased in the last fifty years. Among these measures,
international cooperation and contracts have an important place. Some of these
agreements are the 1972 Stockholm conference, the 1992 Rio World Summit,
the 2005 Kyoto Protocol, and the 2016 Paris Agreement. One of the effective
factors on the success of these international steps taken in environmental
protection is seen as socio-economic features. Because the unique socioeconomic characteristics of each society are decisive in their relationship with
the environment. Ma and Bateson (1999) state that there is an interaction
between the environment and socio-economic characteristics and even this
relationship is positive. In this research, the effects of socio-economic
characteristics on environmental awareness are analyzed in the case of Van
city. According to the analysis findings, it has been determined that individuals
over the age of 60 and with a high level of education and income are more
sensitive to the environment.

Toplumsal yaşamın etkilediği ve
etkilendiği unsurlardan biri çevre olarak kabul
edilmektedir. İnsanoğlu her geçen gün hava, su,
toprak, doğal bitki örtüsü, hayvan türleri ve
kültürel çevrenin tahribatı gibi pek çok çevre
sorunu ile karşılaşmaktadır. Söz konusu çevre
sorunları ile mücadele etmenin temel şartı çevre
bilinci kazanmaktan geçmektedir. Çevre bilinci,
çevreyi oluşturan unsurlar hakkında bilgi sahibi
olarak çevreyi korumacı davranışlar sergilemeyi
kapsamaktadır. Çevreyi korumaya dönük
önlemlerin son elli yılda arttığı gözlenmektedir.
Bu önlemler arasında uluslar arası işbirliği ve
s ö z l e ş m e l e r i n ö n e m l i b i r y e r i
bulunmaktadır.1972 Stockholm konferansı,
1992 Rio Dünya Zirvesi, 2005 Kyoto Protokolü
ve 2016 Paris Anlaşması söz konusu
sözleşmelerden bazılarıdır. Çevreyi koruma
konusunda atılan bu uluslar arası adımların
başarısı üzerinde etkin unsurlardan biri sosyoekonomik özellikler olarak görülmektedir. Zira
her toplumun kendine has sosyo-ekonomik
özellikleri çevre ile ilişkisinde belirleyici
olmaktadır. Ma ve Bateson (1999) çevre ile
sosyo-ekonomik özellikler arasında etkileşim
olduğu hatta bu ilişkinin pozitif olduğunu ifade
etmektedir. Bu araştırma kapsamında sosyoekonomik özelliklerin çevresel bilinç üzerine
etkileri Van ili örneğinde analiz edilmiştir.
Analiz bulgularına göre 60 yaş üstü ile eğitim ve
gelir düzeyi yüksek olan bireylerin çevreye daha
duyarlı oldukları tespit edilmiştir.