GEBELİKTE UYGULANAN DİKLOFENAK SODYUM VE TİMOKİNONUN POSTNATAL 4 VE 10 HAFTALIK SIÇAN OVARYUM PREANTRAL FOLLİKÜL SAYISINA ETKİLERİNİN STEREOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI


Körkoca A., Rağbetli M. Ç.

VAN ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 25 July 2020, pp.56-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-58
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAII'ler) ate, arı ve inflamasyonu tedavi etmek için reçete edilen en yaygın ilaçlardır. Diklofenak Sodyum (DS) gebelikte uygulandıında embriyo, fetüs ve yenidoan üzerine zararlı etkilere neden olduu bildirilmektedir. Bu nedenle gebelikte bu ilaçların teratojenite potansiyeli, fetal organlara, fetal büyümeye, yenidoana etkisi ve çocukluk çaındaki uzun vadeli etkileri göz önüne alınmalıdır. Timokinon (TQ) ise ovaryum folliküllerinde deiikliklere yol açtıı bildirilmektedir. Bu çalımada gebelikte uygulanan DS ve TQun postnatal sıçan ovaryumlarında preantral follikül sayısına etkileri aratırıldı. Çalıma için 20 Albino Wistar dii sıçanlar rastgele grublara ayrıldı. Sıçanlar gebeliin beinci gününde 10 gün süreyle; 1. gruba 6.1mg/kg DS IM uygulandı, 2. gruba 6.1mg/kg DS IM enjekte edildi ve 5mg/kg/gün TQ oral olarak verildi. Aynı sürede 3. gruba 5mg/kg/gün yalnızca TQ oral olarak verildi, 4. gruba ise 1ml/kg/gün Serum Fizyolojik IP enjekte edildi. 5. gruba herhangi bir ilem uygulanmadı. Postnatal dii yavrular 4 ve 10 haftalık grublara ayrıldı. Sıçanlar 4. ve 10. haftanın sonunda anestezi altında, saatriumdan kan (2 cc) ve perfüzyon yapılarak akabinde saoverler alındı. Overlerin Bouin tesbitinden sonra, rutin histolojik takibi yapıldı. Hematoksilen-Eozin ile boyandı. Follikül sayımında fiziksel disektör yöntemi, over hacmi belirlemede Cavalieri prensibi kullanıldı. ELISA yöntemi ile de AMH deeri belirlendi. statistik için Kruskal-Wallis analiz testi kullanıldı. DS 4 haftalık ovaryumda erken antral follikül (p0.05) ve 10 haftalık ovaryumda primer, erken antral follikül ile korpus luteum sayısında anlamlı (p0.05) azalma ve AMH deerinde ise anlamlı artı(p0.05) belirlendi. TQ grubunda 4 haftalık ovaryumda preantral ve erken antral follikül sayısında anlamlı (p0.05) artıve 10 haftalık ovaryumda primer, preantral, erken antrral follikül ile korpus luteum sayısında anlamlı (p0.05) azalma, AMH deerinde ise anlamlı artı(p0.05) belirlendi. Deney grupların tümünde primordiyal follikül sayısında anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç olarak. gebelikte uygulanan DS’un postnatal ovaryumların preantral follikül sayısını etkilemedii, TQ’nun 4 haftalıklarda preantral follikül sayısını arttırdıı, 10 haftalıklarda ise azaldıı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Timokinon, Diklofenak Sodyum, Preantral follikül sayısı, Sıçan, Stereoloji

*Doktora tez çalımasından özetlenmitir. Bu çalıma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Aratırma Projeleri Bakanlıı tarafından 02.06.2016 tarih ve TDK-2016-5304 nolu proje olarak desteklenmitir.