EFFECTS OF TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC CHANGE ON COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING


Dedeoğlu M.

II. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Siirt, Turkey, 21 - 23 March 2022, pp.648-654

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.648-654
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In the perspective of the reality of globalization that emerged at the end of the twentieth century; The change in consumer needs in parallel with economic, social, political, cultural, economic and technological developments has also significantly affected the way businesses do business. The products that were designed, produced and sold in accordance with the criteria determined by the enterprises in the past, have started to be evaluated within the scope of a process that is designed and produced by considering customer needs, and that includes time-based movement in delivery and after-sales activities. Since this situation causes a competitive activity in the world to be compulsory, the success of the enterprises depends on their competition. Businesses that do not comply with this will have to leave the market, leaving their market share to competitors. In today's competitive conditions, management accounting tools are useful in helping to obtain information in accordance with business purposes and make it ready for use. Developments affecting management accounting have enriched management accounting with new techniques and approaches. In this context; Approaches such as Activity Based Costing, Target Costing, Kaizen Costing, Just-in-Time Production, Flexible Manufacturing Systems have provided the most important contribution to business managers in making businesses successful in competitive global markets.

 

As in other accounting disciplines, cost and management accounting branches are also affected by the events taking place in the world. By examining and examining the factors that cause the developments, it is seen that businesses are also affected by all factors from these developments. With this study, it shows that cost and management accounting focuses on planning, control and resource development issues in enterprises, and also develops different reporting techniques due to being affected by technological, social, economic and cultural events.Yirminci yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olan küreselleşme gerçeği perspektifinde; ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler paralelinde tüketici gereksinimlerindeki ortaya çıkan değişim, işletmelerin iş yapma tarzlarını da önemli ölçüde etkilemiştir. Önceki zamanlarda işletmelerin belirlediği ölçütlere uyularak tasarlayıp ürettikleri ve sattıkları ürünler, daha sonraları müşteri ihtiyaçları göz önüne alınıp tasarlanarak üretilen ve teslimatta zaman esaslı hareket ile satış sonrasındaki faaliyetleri de içeren bir süreç kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu durum dünyada rekabete dayalı bir faaliyetin zorunlu kılınmasına sebep olduğu için işletmelerin başarılı olması rekabet etmelerine bağlanmıştır. Buna uymayan işletmeler ellerindeki pazar payını rakiplere bırakarak, pazarı terk etmek zorunda kalacaklardır. Günümüz rekabet şartlarında, bilginin işletme amaçlarına uygun şekillerde elde edilerek kullanıma hazır hale getirilmesine yardımcı olmada yönetim muhasebesi araçları faydalı olmaktadır. Yönetim muhasebesini etkileyen gelişmeler, yönetim muhasebesini yeni teknik ve yaklaşımlarla zenginleştirmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan; Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Kaizen Maliyetleme, Tam Zaman'ında Üretim, Esnek Üretim Sistemleri gibi yaklaşımlar, işletmeleri rekabetçi küresel pazarlarda başarıya ulaştırmada işletme yöneticilerine en önemli katkıyı sağlamışlardır.

 

Diğer muhasebe disiplinlerinde olduğu gibi maliyet ve yönetim muhasebe dalları da dünyada gerçekleşen olaylardan etkilenmektedir. Gerçekleşen gelişmelere neden unsurların ele alınıp incelenmesiyle, işletmelerin de bu gelişmelerden bütün faktörleriyle etkilendiği görülmektedir. Bu çalışmayla, maliyet ve yönetim muhasebesinin işletmelerde planlama, kontrol ve kaynak geliştirme konuları üzerinde yoğunlaştıklarını, bununla beraber teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel olaylardan etkilenmesi sebebiyle farklı raporlama tekniklerini geliştirdiğini göstermektedir.