ANALYSIS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT PERCEPTION OF MANAGERS IN VAN AND GAZIANTEP METROPOLITAN MUNICIPALITIES


İzci F., Yıldız M. Ş.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.7, no.60, pp.2756-2775, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today's modern organizations are faced with constant change and transformation, forced by technical, social, political and

economic factors in the external environment. In the face of these rapidly changing and more uncertain coercive forces,

institutions need to define a roadmap that requires them more skills in matters related to the future in order to clearly anticipate

their future. Determining such a road map in a change and transformation environment is only possible with a strategic

management approach. There is a need for strategically minded, strategically acting and visionary managers in order to

successfully implement strategic management, to be prepared for future-based risks and to display management that can keep

up with rapid changes. Because depending on the strategic management perception level of the managers, the level of successful

implementation of strategic management also varies from institution to institution. This study was carried out in order to reveal

the strategic management perceptions of local administrators and Van and Gaziantep metropolitan municipalities were selected

as the sample. Van and Gaziantep metropolitan municipality’s administrators were compared in many respects with results of

data obtained from the survey study conducted in order to reveal their perceptions on strategic management studies in the

institution. In the light of the analyzes made and the findings obtained, it was observed that the strategic management

perceptions of the managers of the Gaziantep Metropolitan municipality were higher than the managers of the Van Metropolitan

municipality.

Günümüz modern örgütleri, dış çevredeki teknik, sosyal, politik ve ekonomik etkenlerin zorlamasıyla, sürekli bir değişim ve

dönüşümle karşı karşıyadırlar. Kurumların hızla değişen ve daha belirsiz bir hal alan bu zorlayıcı güçler karşısında,

geleceklerini net biçimde öngörebilmek için gelecekle ilgili konularda kendilerine daha fazla beceri gerektiren bir yol haritası

belirlemeye ihtiyaçları vardır. Değişim ve dönüşüm ortamında böyle bir yol haritasını belirlemek ancak stratejik yönetim

anlayışıyla mümkündür. Stratejik yönetimi başarılı bir şekilde uygulamak, bu suretle gelecek temelli risklere hazırlıklı olmak

ve yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurabilecek bir yönetim sergilemek için stratejik düşünen, stratejik hareket eden ve vizyon

sahibi yöneticilere ihtiyaç vardır. Çünkü yöneticilerin stratejik yönetim algı seviyesine bağlı olarak stratejik yönetimin başarılı

bir biçimde uygulanma düzeyi de kurumdan kuruma değişkenlik göstermektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerde çalışan

yöneticilerin stratejik yönetim algılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış olup örneklem olarak Van ve Gaziantep büyükşehir

belediyeleri seçilmiştir. Kurumdaki stratejik yönetim çalışmalarına dair algılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan anket

çalışması ile elde edilen veriler sonucunda Van ve Gaziantep büyükşehir belediyesi yöneticileri birçok açıdan karşılaştırmaya

tabi tutulmuştur. Yapılan analizler ve elde edilen bulgular ışığında Gaziantep Büyükşehir belediyesi yöneticilerinin stratejik

yönetim algıları Van Büyükşehir belediyesi yöneticilerine göre daha yüksek çıktığı gözlenmiştir.