Imam al-Ash'ari's Work of Faith


Keskin M.

Van İlahiyat Dergisi | Van Journal of Divinity, vol.10, no.16, pp.23-47, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ash’ariyyah is the biggest school of Islamic Intellectual History. It is a sect based on the ideas of al-Ash’ari, who is accepted as its imam and founder. Among al-Ash’ari’s thoughts on belief, one of the most interesting is his views on faith. His view of faith has a different place in the understanding of faith in Islamic thought. In this study, al-Ash’ari’s view of faith, which is one of the main points of separation of the Islamic Sects, is discussed. In addition, the Risālah he wrote on this subject was examined. Although al-Ash’ari wrote more than a hundred works, there are very few works that have reached us and whose existence is known. Among them, the works of Maqālāt, Ibānah, alLumaʿ, Risālah ila Ahl al-Thaghr and Istihsān al Khawd have found fame in the world of science, studies have been made on them, and they have been translated and published in Turkish. While this is the case in terms of the five works mentioned, the work related to Faith, which we will talk about in this article, did not find much fame in the world of science, and as far as we can determine, there has been no study or translation on it in our country, and the Arabic text of the work has not been published. In order to fill this gap, a study has been carried out that includes both al-Ash’ari’s view of faith and the evaluation of his work, as well as the Turkish translation and the Arabic text. Thus, with this article, it is aimed to contribute to presenting all of al-Ash’ari’s existing works to the benefit of science aspirants in our country. Keywords: al-Ash’ari, Risālah fi al-Iman, Faith, Evaluation, Translation.

İslam Düşünce Tarihi’nin en büyük ekolü olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikirlerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkat çekenlerden biri de onun iman konusundaki görüşleri olup İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden fazla eser yazmış olmasına rağmen bize ulaşan çok az eseri vardır. Bunlardan Makâlat, el-İbâne, el-Luma’, Risale ila Ehli Sağr ve İsthisanu’l-Havd eserleri ilim dünyasında şöhret bulmuş, üzerinde çalışmalar yapılmış ve Türkçeye de çevrilip yayınlanmıştır. Adı geçen beş eser açısından durum bu minvalde iken bu makalede söz konusu edeceğimiz iman ile alakalı eseri ilim dünyasında pek şöhret bulmamıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla ülkemizde bu eserin Arapça orijinal metni neşredilmediği gibi çevirisi de yayınlanmamış ve eser üzerinde herhangi bir akademik çalışma da yapılmamıştır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla bir yandan Eş’arî’nin iman görüşünün tespit edilmesi diğer yandan da söz konusu eserin değerlendirilmesinin yapılması için Arapça metni ile birlikte Türkçe çevirisinin de yer aldığı bir çalışmanın neşredilmesi tarafımızca uygun görülmüştür. Böylece bu makale ile Eş’arî’nin mevcut eserlerinin tümünün ülkemizdeki ilim taliplerinin istifadesine sunulmasına katkı sağlanması hedeflemiştir. Anahtar Kelimeler: el-Eş’arî, Risâle fi’l-İman, İman, Değerlendirme, Tercüme