METAPHORICAL PERCEPTIONS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS ABOUT ACCOUNTING PROFESSION


Creative Commons License

Gökoğlan K., Çemberlitaş İ.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.2, pp.676-690, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this paper is the perceptions of accounting professionals on the
accounting profession using certain metaphors.
The sample of the research is the Chartered
Accountant Financial Advisors and Certified
Financial Advisors operating in Diyarbakir
province (n=257). The data obtained from the
specified sample were analyzed and the results and
findings were reached. The research was primarily
conducted to determine demographic analysis and
the perceptions of accounting professionals
regarding the accounting profession (if you were a
color/animal/Food type/Seasons/Game/Animal
/Flowers/Item, ".... Because" ... ") content
analyses have been made. According to the
research findings, accounting professionals see the
accounting profession as a very difficult, boring,
error-free and complex profession. In addition, it
has been determined that it has negative opinions
about the intensity of relations between accounting
professionals and the state and the taxpayer.

Bu çalışmanın amacı, belirli metaforlar
kullanılarak muhasebe meslek mensuplarının
muhasebe mesleği üzerindeki algılarını
belirlemektir. Araştırmanın örneklemini
Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirler oluşturmaktadır (n=257). Belirlenen
örneklemden elde edilen veriler içerik analizi
yapılarak sonuç ve bulgulara ulaşılmıştır.
Araştırma öncelikle demografik verilerin analizi
ve muhasebe meslek mensuplarının muhasebe
mesleğine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla
oluşturulan 7 adet anket sorusunun (Eğer
muhasebe bir renk/hayvan/besin türü/mevsim/oyun
/çiçek/eşya olsaydı, “....” olurdu. Çünkü “....”)
içerik analizleri yapılmıştır. Araştırma
bulgularına göre muhasebe meslek mensupları
muhasebe mesleği hakkında oldukça zor, sıkıcı,
hata kabul etmeyen ve karmaşık bir yapıya
sahip olan bir meslek dalı olarak görmektedir.
Ayrıca muhasebe meslek mensupları ile devlet,
mükellef arasındaki ilişkilerin yoğunluğu
konusunda olumsuz görüşlere sahip olduğu
belirlenmiştir