NOKTALAMA İŞARETLERİNİN ÖĞRETİMİNDE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ


Creative Commons License

Kardaş M. N. , ŞAHİN E. Y. , MADEN S., ŞAHİN A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.257-268, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 15
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.257-268

Özet

Özet

İş

 

birliğine dayalı öğretim yöntemlerinden biri olan grup araştırması tekniği, belirlenen amaç

do

 

ğrultusunda görev ve sorumlulukları paylaşmak, öğrenciler arasında etkileşimi ve akademik başarıyı

art

 

ırmak için kullanılan tekniklerdendir. Bu çalışmanın amacı grup araştırması tekniğinin dil bilgisi

konular

 

ından noktalama işaretlerinin öğretiminde öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini

belirlemektir. Çal

 

ışmada ön test-son test ölçümlerine dayalı kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.

Ara

 

ştırmanın çalışma grubu, Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 1.

s

 

ınıfta öğrenim gören ve Türk Dili dersini alan 50 öğrenciden oluşmaktadır. Deney (n=25) ve kontrol (n=25)

grubu ö

 

ğrencilerine 25 soruluk Dil Bilgisi Başarı Testi ön test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin bu testten

ald

 

ıkları puanlar non-parametrik istatistik tekniklerinden Mann Whitney U ve Z analizi ile çözümlenmiştir. Elde

edilen bulgularda deney ve kontrol gruplar

 

ının ön test ortalamaları arasında U= 279.00, p>0.05 önem

düzeyinde anlaml

 

ı bir farkın olmadığı görülmüştür. Ancak son test ortalamaları arasında U=23.50, p<0.05

önem düzeyinde deney grubu lehine anlaml

 

ı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, grup araştırması

tekni

 

ğinin öğrenci başarısına katkı sağladığını ortaya koymuştur.

Anahtar sözcükler:

 

 

Grup araştırması, işbirlikli öğrenme, noktalama işaretleri, yazılı anlatım.