THE PREDICTIVE EFFECT OF ADOLESCENTS' PERSONALITY TRAITS ON AGGRESSION LEVELS


Creative Commons License

KAYA Z., BACIOĞLU S. D.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.2, pp.1421-1433, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1170756
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1421-1433
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to examine the predictive effect of adolescents' personality traits on predicting their aggression levels. A total of 1235 students studying at different types of high schools participated in the study. To collect datas, The Quick Big Five Personality Test and the Aggression Scale were used. The research method was examined with the relational screening model. In the data analysis, correlation analysis and multiple regression analysis were used. According to the findings, there were significant relationships between the personality traits of students and their aggression behavior and the physical, verbal, hostility and anger sub-dimensions of aggression. Agreeableness, conscientiousness, and emotional stability traits are negatively related to aggression. Extraversion is positively related to aggression. Finally, in the regression analysis, the personality traits of students' agreeableness, conscientiousness, emotional stability and extraversion significantly predicted aggression. Especially, personality traits are important predictive variable to understand aggressive behaviors but, it is suggested to examine variables such as temperament, character and value in future studies. Knowing the effects of individual factors on aggressive behavior will shed light on the preventive services offered in mental health in preventing aggression.
Bu araştırmada, ergenlerin kişilik özelliklerinin saldırganlık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya, farklı lise türlerinde öğrenim görmekte olan toplam 1235 ergen katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, ergenlerin kişilik özelliklerini belirlemek üzere Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi (HBBKT), saldırganlık düzeylerini ölçmek üzere Saldırganlık Ölçeği (SÖ) kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak değişkenler arasındaki ilişkiler, ilişkisel tarama modeli ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ise, korelasyon analizi ile çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ergenlerin kişilik özellikleri ile saldırganlık ve saldırganlığın alt boyutları olan fiziksel, sözel, düşmanlık, öfke arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik özellikleri saldırganlık ile negatif ilişkilidir. Dışadönüklük ise saldırganlık ile pozitif ilişkilidir. Son olarak yapılan regresyon analizinde ergenlerin uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve dışadönüklük kişilik özelliklerinin saldırganlığı anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Kişilik özelliklerini incelemek saldırgan davranışların kaynağını tahmin etmede önemli bulunsa da gelecek araştırmalarda mizaç, karakter ve değer gibi değişkenlerin de incelenmesi önerilmektedir. Bireysel faktörlerin saldırgan davranışlara etkisini bilmek, saldırganlığı önlemede, ruh sağlığında sunulan önleyici hizmetlere ışık tutacaktır