Karakaş Koyunlarının Doğum Sonrası Anöstrüs Dönemindeki Serum FSH Follicle Stimulating Hormone Konsantrasyonları ve Kimi Döl Verimi Özellikleri İle İlgileri


Creative Commons License

Aygün T., Karaca O.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.51-56, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, FSH serum concentrations were determined during post-partum anoestrous period in 51 Karakaş ewes kept in Application Farm of the Agricultural Faculty of Yüzüncü Yıl University in order to investigate a relationship with some reproductive characteristics such as fertility and fecundity rate (%), litter size, gestation productivity (kg) and gestation efficiency (kg). In addition, the relationship between reproductive characteristics and serum FSH concentration was estimated. FSH concentrations of blood samples were dosed from ewes lambed between February and March 1995. Ewes were subsequently bled 5 times, on the 21th day of post-partum and once every 14 days during 77 days (21th, 35th, 49th, 63th and 77th days of post-partum). Hormone dosages were performed in Gamma Counter (Isocomp I) using Radioimmunoassay (RIA) method.

Serum FSH concentrations were not significatively affected by the age of ewe. However, both sampling period (P<0.01) and live weight (P<0.05) significatively affected serum FSH concentrations in blood. The mean seum FSH concentration in post-partum anoestrous period was determined as 5.18±0.03 mIU/ml.

It was concluded that ewe age was not a source of variation for litter size and gestation productivity of ewes in which serum FSH concentrations were dosed. Contrarily, the effect of serum FSH concentration on 21th day of post-partum was significant (P<0.05) both for litter size and gestation productivity.

Key Words: Serum FSH concentration, postpartum anoestrous, reproductive characteristics, Karakaş ewes

Bu araştırmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği’nde yetiştirilen 51 baş Karakaş koyununun doğum sonrası anöstrüs dönemdeki serum FSH konsantrasyonları belirlenmiş ve serum FSH konsantrasyonu ile kimi döl verim özellikleri (doğum oranı (%), koçaltı koyun başına doğan kuzu sayısı, doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı, gebelik üretkenliği (kg) ve gebelik etkenliği (kg)) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Hormon konsantrasyonları 1995 yılı Şubat-Mart aylarında doğuran koyunlardan doğumdan sonra 21. günde ve ardından her 14 günde bir defa olmak üzere toplam 5 dönemde (21., 35., 49., 63. ve 77. günlerde) toplanan kan örneklerinden analiz edilmiştir. Hormon analizleri Radioimmunoassay (RIA) yöntemine göre Gamma Counter (Isocomp I)’de yapılmıştır.

Kan örneklerinin alındığı dönemdeki koyun yaşının doğum sonrası anöstrüs döneminde serum FSH düzeyleri üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Buna karşılık, kan örneklerinin alındığı dönemin etkisi (P<0.01) ve koyun canlı ağırlığının etkisi (P<0.05) düzeyinde önemli bulunmuştur. Doğum sonrası anöstrüs dönemi boyunca genel ortalama serum FSH konsantrasyonu 5.18±0.03 mIU/ml olarak tespit edilmiştir.

Serum FSH konsantrasyonu belirlenen koyunlarda doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı (DKBDKS) ve gebelik üretkenliği bakımından koyun yaşının önemli varyasyon kaynağı olmadığı; ancak doğum sonrası 21. gün FSH konsantrasyonunun DKBDKS ve gebelik üretkenliği için önemli (P<0.05) varyasyon meydana getirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Serum FSH konsantrasyonu, doğum sonrası anöstrüs, döl verim özellikleri, Karakaş koyunları